Sistemes de signatura

Aquesta Seu utilitza, per a la validació de certificats, la plataforma @firma del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Aquesta plataforma admet certificats digitals reconeguts de conformitat amb l'estàndard ITU-T X.509 v3 emesos per els prestadors de serveis de certificació que estan inscrits al registre d'autoritats de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat d'Informació del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, d'acord amb el que estableix l'article 30 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

En conseqüència, podeu trobar una llista completa dels prestadors acceptats per aquesta Seu en el document de proveïdors de serveis de certificació de @firma.

Així mateix, la seu electrònica de la DGOJ implementa, entre els procediments de signatura electrònica, el sistema de signatura al núvol, denominat Cl@ve Firma.

Mitjançant l’ús de Cl@ve Firma, es poden signar totes aquelles presentacions de sol·licituds efectuades des de la nostra seu electrònica, de la mateixa manera que el pagament de la taxa administrativa del joc.

Cl@ve Firma permet al ciutadà signar electrònicament des de qualsevol dispositiu que tingui connexió a internet i sense cap equipament ni instal·lació de programari addicional.

Els certificats centralitzats són generats i custodiats per la Direcció General de Policia (DGP) i per la Gerència d’Informàtica de la Seguretat Social (GISS); la seva generació s’habilita a través d’aquesta seu electrònica en cas de no disposar-ne. El servei de Cl@ve Firma només està disponible per a aquells usuaris que ja disposin d’usuari a la plataforma de validació d’identitat Cl@ve Permanente (es pot trobar més informació al portal temàtic http://clave.gob.es)

El procés de signatura s’efectua amb el nivell més alt de seguretat, cosa que implica que s’utilitza la modalitat reforçada de Cl@ve Permanente, és a dir, aquella en la qual, a més d’introduir l’usuari i la contrasenya, cal proporcionar també el codi d’un sol ús que es rep mitjançant un missatge SMS enviat al telèfon associat al titular del certificat en el moment del registre.