Informació addicional de protecció de dades en el tractament d’interdiccions del joc

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Direcció General d’Ordenació del Joc es compromet a complir l’obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Addicionalment, se li ofereix la informació addicional següent en relació amb la protecció de dades personals en el tractament d’interdiccions d’accés al joc:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Direcció General d’Ordenació del Joc
c. Atocha 3, 28012 MADRID, Espanya
dgoj.dgeneral@hacienda.gob.es

Delegat de Protecció de Dades: Subdirecció General d’Informació de Transparència i Continguts Web.
C. Alcalá 9, 28071 MADRID.
DPDHacienda@hacienda.gob.es.

Amb quina finalitat la DGOJ tracta les seves dades i durant quant temps les conservem?

A la DGOJ tractem les dades que ens subministra a través d’aquest formulari i la informació adjunta per possibilitar l’exclusió a activitats de joc, tractaments amb finalitats històriques, estadístiques i científiques en matèria de joc, així com de la seva incidència en la societat. Aquestes dades aportades són conservades en els nostres sistemes durant deu anys un cop s’hagi fet efectiva la seva baixa en el registre d’interdictes.

Què legitima la DGOJ a tractar les seves dades per a les finalitats indicades?

El tractament de les seves dades és necessari per complir amb una missió que es fa en interès públic o en l’exercici dels poders públics conferits a la DGOJ a través dels articles 21 i 22 de la Llei 13/2011 de regulació del joc.

Les dades aportades mitjançant aquest formulari són les mínimes per poder donar resposta a la seva sol·licitud, per la qual cosa totes les dades es consideren obligatòries. En cap altre cas, no estem capacitats per cursar-la.

A quins destinataris es comuniquen les seves dades?

Les seves dades personals es comuniquen als operadors de joc habilitats amb llicència de joc on-line i a les comunitats autònomes amb la finalitat de fer efectiu el dret dels ciutadans que els sigui prohibida la participació en les activitats de joc en els casos en què calgui la identificació per a la participació en les mateixes en compliment de les obligacions atribuïdes a la DGOJ a través de l’article 22 de la Llei 13/2011 de regulació del joc.

Així mateix, i quan així siguin exigides a la DGOJ, a jutjats i tribunals en compliment del requeriment legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la DGOJ estem tractant dades personals que els concerneixin o no
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, es pot oposar al tractament de les seves dades. La DGOJ deixarà de tractar les seves dades, tret que s’acreditin motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, els seus drets i les seves llibertats, o bé per a la formulació, l’exercici i la defensa de les seves reclamacions.
 • Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, quan:
  • S’impugni l’exactitud d’aquestes dades i durant el termini de temps que permeti a la DGOJ verificar-ne l’exactitud.
  • Sol·liciti que les conservem quan ja no calguin per a la finalitat que es van recollir i prèviament a l’esborrament per part de la DGOJ, cas en què les conservem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Una vegada sol·licitat l’exercici del seu dret d’oposició al tractament, mentre es verifica si els motius legítims de la DGOJ per tractar les seves dades prevalen sobre els seus.
 • Pot exercir materialment aquests drets mitjançant una sol·licitud dirigida a la DGOJ o a través de la xarxa d’oficines d’assistència en matèria de registres (https://administracion.gob.es).
 • Així mateix, pot presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan consideri que no s’hagi obtingut satisfacció a l’exercici dels seus drets, ja sigui a través del formulari web  (Formulari de reclamació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades), o bé de manera presencial al c.  de Jorge Juan 6, 28001 MADRID.