Privacitat i protecció de dades

La Direcció General d’Ordenació del Joc és l’entitat responsable del tractament de les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris a la seu electrònica.

Les dades aportades per l’interessat s’utilitzen, amb caràcter únic i exclusiu, per a les finalitats previstes en el procediment o actuació que es tracti, així com la gestió dels comptes d’usuari registrats a la seu i la comunicació i notificació amb l’interessat. D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Direcció General d’Ordenació del Joc es compromet a complir amb la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Les dades referides no poden ser objecte de tractament o de cessió a tercers en cap cas, si no és amb el consentiment inequívoc de l’afectat o en els supòsits previstos als articles 6 i 49 de l’esmentat Reglament 2016/679 de 27 d’abril de 2016.

En compliment del que disposa l’esmentat Reglament 2016/679, el cedent de les dades pot exercir a tota hora els drets d’accés, rectificació, oposició o limitació del tractament respecte a les dades subministrades per a qualsevol dels procediments i serveis disposats en aquesta seu.

En tal cas, a fi que es pugui determinar si hi ha dades relatives a la seva persona que la Direcció General d’Ordenació del Joc està tractant i poder exercir materialment els seus drets atribuïts sobre els mateixos, ha de presentar una sol·licitud dirigida a la Direcció General d’Ordenació del Joc  com a responsable del tractament de les seves dades, o bé a través de la xarxa d’oficines d’assistència en matèria de registres (https://administracion.gob.es).

Si fos el cas, una vegada rebuda aquesta informació, es podrà respondre a la consulta sol·licitada, notificant les accions realitzades.

Així mateix, pot presentar reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan consideri que no s’hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets així com sol·licitar més informació sobre obligacions i drets relatius a la protecció de dades de caràcter personal, ja sigui a través del formulari web (Formulari de reclamació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades) o de manera presencial al carrer de Jorge Juan 6, 28001 MADRID.

Aquesta política de privacitat és d’aplicació a les pàgines de la seu. No es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni en els enllaços des d’aquest lloc amb altres webs.