Información Adicional de Protección de datos no Tratamento de Interdicións do Xogo

De acordo co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, a Dirección Xeral de Ordenación do Xogo comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Adicionalmente, préstaselle a seguinte información adicional en relación á protección de datos persoais no tratamento de Interdicións de acceso ao Xogo:

Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Dirección Xeral de Ordenación do Xogo
rúa Atocha 3, 28012 MADRID, España
dgoj.dgeneral@hacienda.gob.es

Delegado de Protección de datos: Subdirección Xeral de Información de Transparencia e Contidos Web.
Rúa Alcalá, 9, 28071 MADRID.
DPDHacienda@hacienda.gob.es.

Con que finalidade a DGOJ tratará os seus datos e por canto tempo os conservaremos?

Na DGOJ trataremos os datos que nos subministra a través deste formulario e a súa información adxunta para posibilitar a exclusión a actividades de xogo, tratamentos con fins históricos, estatísticos e científicos en materia de xogo, así como da súa incidencia na sociedade. Estes datos achegados serán conservados nos nosos sistemas durante 10 anos dende que se faga efectiva a súa baixa no rexistro de interditos.

Que lexitima a DGOJ a tratar os seus datos para os fins indicados?

O tratamento dos seus datos é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio dos poderes públicos conferidos á DGOJ, a través dos artigos 21 e 22 da Lei 13/2011 de regulación do xogo.

Os datos achegados mediante o presente formulario son os mínimos para poder dar resposta á súa solicitude, polo que todos os datos se consideran obrigatorios. Noutro caso, non estaremos capacitados para cursala.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os seus datos persoais comunicaranse aos operadores de xogo habilitados con licenza de xogo online e ás comunidades autónomas co obxecto de facer efectivo o dereito dos cidadáns a que se lles prohiba a participación nas actividades de xogo nos casos en que sexa necesaria a identificación para a participación nestas, en cumprimento das obrigas atribuídas á DGOJ a través do artigo 22 da Lei 13/2011 de regulación do xogo.

Así mesmo, e cando así sexan esixidos á DGOJ, a xulgados e tribunais en cumprimento do requirimento legal.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

 • Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se na DGOJ estamos a tratar datos persoais que lles concirnan.
 • As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos.
 • En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos. A DGOJ deixará de tratar os seus datos, salvo que se acrediten motivos lexítimos imperiosos para o tratamento que prevalezan sobre os seus intereses, os seus dereitos e as súas liberdades, ou para a formulación, o exercicio e a defensa das súas reclamacións.
 • Poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, cando:
  • se impugne a exactitude destes e durante o prazo de tempo que permita á DGOJ verificar a súa exactitude;
  • solicite que os conservemos cando xa non sexan necesarios para o fin que se recolleron e previamente á súa eliminación por parte da DGOJ, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións;
  • unha vez solicitado o exercicio do seu dereito de oposición ao tratamento, mentres se verifica se os motivos lexítimos da DGOJ para tratar os seus datos prevalecen sobre os seus.
 • Poderá exercer materialmente estes dereitos mediante unha solicitude dirixida á DGOJ ou a través da rede de oficinas de asistencia en materia de rexistros (https://administracion.gob.es).
 • Así mesmo, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos cando considere que non obtivo satisfacción no exercicio dos seus dereitos, xa for a través do seu formulario web  (Formulario Reclamación da Axencia Española de Protección de datos), ou de forma presencial na rúa Jorge Juan, 6, 28001 MADRID.