Taxa de Xogo

Ao abeiro da Orde de 4 de xuño de 1998 pola que se regulan determinados aspectos da xestión da recadación das taxas que constitúen dereitos da Facenda Pública, pode confeccionar o impreso para o aboamento da taxa de xogo na sede electrónica desta Dirección Xeral a través da  seguinte ligazón procedementos e servizos.

  • Unha vez confeccionado e confirmado o formulario de pagamento de taxas, poderá proceder a realizar o pagamento desta de forma telemática (Resolución do 20 de xuño de 2014, da Subsecretaría) a través da pasarela de pagamentos do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, mediante cargo en conta dunha das entidades adheridas ao pagamento de taxas con cargo en conta, ou mediante pagamento mediante  tarxeta de crédito das entidades adheridas ao pagamento de taxas mediante tarxeta.
  • Tamén poderá realizar o pagamento de forma presencial en  calquera entidade colaboradora da AEAT, imprimindo dende a mesma sede o modelo 790. CADA FORMULARIO 790 CONSTA DE 3 COPIAS E É ÚNICO E IDENTIFICADO CUN NÚMERO DE XUSTIFICANTE CONCRETO. POLO TANTO, SE DESEXA REALIZAR OUTRO PAGAMENTO, DEBERÁ CONFECCIONALO DE NOVO NA SEDE (EN NINGÚN CASO FAGA FOTOCOPIAS).
  • Para os efectos de poder validar o pagamento da taxa pola xestión administrativa do xogo (Modelo 790 Código 099), no caso de ter efectuado o pagamento a través de Entidade Colaboradora da AEAT, requírese a presentación do orixinal do “Exemplar para a Administración”, no Rexistro desta Dirección Xeral (rúa Atocha n.º 3, planta Baixa, 28012 MADRID).
  • Considérase pagamento presencial o efectuado a través das páxinas web das entidades colaboradoras da AEAT, polo que, nestes casos, deberá presentarse igualmente o orixinal do “Exemplar para a Administración”, no Rexistro desta Dirección Xeral (rúa Atocha n.º 3, planta baixa, 28012 MADRID).

Liquidación de la tasa de juego