Taxa de Xogo

Ao abeiro da Orde de 4 de xuño de 1998 pola que se regulan determinados aspectos da xestión da recadación das taxas que constitúen dereitos da Facenda Pública, pode confeccionar o impreso para o aboamento da taxa de xogo na sede electrónica desta Dirección Xeral a través da  seguinte ligazón procedementos e servizos.

  • Unha vez confeccionado e confirmado o formulario de pagamento de taxas, poderá proceder a realizar o pagamento desta de forma telemática (Resolución do 20 de xuño de 2014, da Subsecretaría) a través da pasarela de pagamentos do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, mediante cargo en conta dunha das entidades adheridas ao pagamento de taxas con cargo en conta, ou mediante pagamento mediante  tarxeta de crédito das entidades adheridas ao pagamento de taxas mediante tarxeta.
  • Tamén poderá realizar o pagamento de forma presencial en  calquera entidade colaboradora da AEAT, imprimindo dende a mesma sede o modelo 790. CADA FORMULARIO 790 CONSTA DE 3 COPIAS E É ÚNICO E IDENTIFICADO CUN NÚMERO DE XUSTIFICANTE CONCRETO. POLO TANTO, SE DESEXA REALIZAR OUTRO PAGAMENTO, DEBERÁ CONFECCIONALO DE NOVO NA SEDE (EN NINGÚN CASO FAGA FOTOCOPIAS).
  • A los efectos de poder validar el pago de la tasa por la gestión administrativa del juego (Modelo 790 Código 099), en el caso de haber efectuado el pago a través de Entidad colaboradora de la AEAT, se requiere la presentación del original del “Ejemplar para la Administración”, en el Registro de esta Dirección General (Calle Atocha nº 3 Planta Baja 28012 MADRID).
  • Se considera pago presencial el efectuado a través de las páginas Web de las entidades colaboradoras de la AEAT, por lo que en estos casos, deberá presentarse igualmente el original del “Ejemplar para la Administración”, en el Registro de esta Dirección General (Calle Atocha nº 3 Planta Baja 28012 MADRID).

Preguntas frecuentes sobre a liquidación da taxa de xogo