Calendario Oficial

A Administración Xeral do Estado fixa anualmente, segundo establece a lei, o calendario de días inhábiles para os efectos de cómputos de prazos. Este calendario publícase antes do comezo de cada ano no «Boletín Oficial do Estado» e noutros medios de difusión que garanten o seu coñecemento polos cidadáns.

O artigo 26.5 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos establece que cada sede electrónica na que estea dispoñible un rexistro electrónico determinará, atendendo ao ámbito territorial no que exerce as súas competencias o titular daquela, os días que se consideraran inhábiles para os efectos das alíneas anteriores.

En cumprimento do establecido neste artigo pódese consultar o calendario de días inhábiles do ano en curso: Calendario de días inhábiles do ano en curso

A presentación de solicitudes, escritos e comunicacións poderá realizarse no Rexistro electrónico a Dirección Xeral de Ordenación do xogo durante as vinte e catro horas de todos os días do ano. Para os efectos do cómputo de prazo fixado en días hábiles ou naturais, e no que se refire a cumprimento de prazos polos interesados, a presentación nun día inhábil entenderase realizada na primeira hora do primeiro día hábil seguinte, salvo que unha norma permita expresamente a recepción en día inhábil.

Este servizo poderá interromperse polo tempo imprescindible só cando concorran razóns xustificadas de mantemento técnico ou operativo. A interrupción anunciarase nesta sede coa antelación que, en cada caso, resulte posible.