Calendari oficial

L'Administració General de l'Estat fixa anualment, segons estableix la llei, el calendari de dies inhàbils a efectes de còmputs de terminis. Aquest calendari es publica abans del començament de cada any al «Butlletí Oficial de l'Estat» i a altres mitjans de difusió que en garanteixen el coneixement pels ciutadans.

L'article 31.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú, estableix que la seu electrònica del registre, determinarà, atenent a l'àmbit territorial en el qual exerceix les seves competències el titular d'aquella i al calendari previst en l'article 30.7, els dies que es consideraran inhàbils als efectes previstos de còmput de terminis.

En compliment del que estableix aquest article, es pot consultar el calendari de dies inhàbils de l'any actual: Calendari de dies inhàbils de l'any actual  i Correcció d'errors, així com el calendari de dies inhàbils de l'any anterior: Calendari de dies inhàbils de l'any anterior.

La presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions es podrà fer al Registre electrònic de la Dirección General d'Ordenació del Joc durant les vint-i-quatre hores de tots els dies de l'any. Als efectes del còmput de termini fixat en dies hàbils o naturals, i en referència al compliment de terminis pels interessats, la presentació un dia inhàbil s'entendrà feta durant la primera hora del primer dia hàbil següent, tret que una norma permeti expressament la recepció durant un dia inhàbil.

Aquest servei es podrà interrompre pel temps imprescindible només quan es presentin raons justificades de manteniment tècnic o operatiu. La interrupció s'anunciarà a aquesta seu amb l'antelació que, en cada cas, resulti possible.