Calendari oficial

L'Administració General de l'Estat fixa anualment, segons estableix la llei, el calendari de dies inhàbils a efectes de còmputs de terminis. Aquest calendari es publica abans del començament de cada any al «Butlletí Oficial de l'Estat» i a altres mitjans de difusió que en garanteixen el coneixement pels ciutadans.

L'article 26.5 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics estableix que cada seu electrònica en la qual estigui disponible un registre electrònic determinarà, atenent l'àmbit territorial en el qual exerceix les seves competències el seu titular, els dies que es consideraran inhàbils a l'efecte dels apartats anteriors.

En compliment del que estableix aquest article, es pot consultar el calendari de dies inhàbils de l'any actual: Calendari de dies inhàbils de l'any actual

La presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions es podrà fer al Registre electrònic de la Dirección General d'Ordenació del Joc durant les vint-i-quatre hores de tots els dies de l'any. Als efectes del còmput de termini fixat en dies hàbils o naturals, i en referència al compliment de terminis pels interessats, la presentació un dia inhàbil s'entendrà feta durant la primera hora del primer dia hàbil següent, tret que una norma permeti expressament la recepció durant un dia inhàbil.

Aquest servei es podrà interrompre pel temps imprescindible només quan es presentin raons justificades de manteniment tècnic o operatiu. La interrupció s'anunciarà a aquesta seu amb l'antelació que, en cada cas, resulti possible.