Normativa

 

 
  • Norma de creació de la Seu electrònica Torna al començament de la pàgina
Ordre HAP/548/2013, de 2 d'abril, per la qual es creen i regulen seus electròniques en el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
 
  • Normativa de creació del segell electrònic de la Direcció General d'Ordenació del Joc Torna al començament de la pàgina
Text consolidat Resolució de 18 de febrero de 2014 de la Subsecretaria d'Hisenda i Administracions Públiques, de creació de segells electrònics per utilitzar per diversos òrgans del Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques.
 
  • Normativa per la qual es regulen les actuacions administratives automatitzades Torna al començament de la pàgina
Resolució d'12 de juliol de 2017 de la Direcció General d'Ordenació del Joc, per la qual es regulen les actuacions administratives automatitzades a través de sistemes d'informació del seu àmbit de competències.
 
  • Normativa que estableix el procediment per a la liquidació i el pagament per via telemàtica de la taxa de jocTorna al començament de la pàgina
Resolució de 20 de juny de 2014, de la Subsecretaria, per la qual s'estableix el procediment per a la liquidació i el pagament per via telemàtica de la taxa amb codi 099 «Taxa per la gestió administrativa del joc».
 
  • Registre electrònic i formularis normalitzats Torna al començament de la pàgina
El Registre electrònic auxiliar de la Direcció General d'Ordenació del Joc permet la recepció i la tramesa de sol·licituds, escrits i comunicacions relatius al seu àmbit, en la forma i amb l'abast que preveuen l'article 16 de la Llei 39/2015, de 22 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions, i els articles 26 al 31 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre.

Verificació d'escrits presentats i duplicats de justificants:

Si ho desitgeu, podeu obtenir duplicats dels justificants dels elements.
 
És imprescindible disposar de certificat electrònic per accedir a aquest servei o haver accedit a aquesta Seu electrònica amb un certificat electrònic almenys en una ocasió.
 
Per obtenir informació addicional, cliqueu sobre l'enllaç següent: Registre electrònic
 
L’article 2.2 a) de l’Ordre HAP/547/2013, de 2 d’abril (PDF, aprox. 233,58 kB), per la qual es crea i es regula el Registre Electrònic del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, estableix que correspon als directors generals del Departament i als directors dels organismes adherits al Registre Electrònic l’aprovació o la modificació dels formularis per a les sol·licituds, els escrits i les comunicacions normalitzats, amb especificació dels seus camps d’emplenament obligatori i dels criteris de congruència entre les dades consignades al formulari. Les resolucions d’aprovació d’aquests formularis seran objecte de publicació al Butlletí Oficial del Ministeri i seran divulgades a través de les seus electròniques que donin accés al Registre.
 

 

  • Consulta del codi segur de verificació (CSV) de documents signats electrònicament Torna al començament de la pàgina
Ordre HFP/326/2018, de 20 de març, sobre l'ús del sistema de codi segur de verificació per la Direcció General d'Ordenació del Joc.
 
Tots els documents electrònics signats per la Direcció General d'Ordenació del Joc tenen un codi segur de verificació que en permet la recuperació en línia. A través d'aquest servei, podeu consultar qualsevol document emès per la Direcció General d'Ordenació del Joc en què es va incloure aquest codi.
 
 
Per obtenir informació addicional, cliqueu sobre l'enllaç següent: consulta del codi segur de verificació (CSV)