Normativa

 

 
  • Norma de creació de la Seu electrònica Torna al començament de la pàgina
Ordre HAP/548/2013, de 2 d'abril, per la qual es creen i regulen seus electròniques en el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
 
  • Normativa de creació del segell electrònic de la Direcció General d'Ordenació del Joc Torna al començament de la pàgina
Text consolidat Resolució de 18 de febrero de 2014 de la Subsecretaria d'Hisenda i Administracions Públiques, de creació de segells electrònics per utilitzar per diversos òrgans del Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques.
 
  • Normativa per la qual es regulen les actuacions administratives automatitzades Torna al començament de la pàgina
Resolució d'12 de juliol de 2017 de la Direcció General d'Ordenació del Joc, per la qual es regulen les actuacions administratives automatitzades a través de sistemes d'informació del seu àmbit de competències.
 
  • Normativa que estableix el procediment per a la liquidació i el pagament per via telemàtica de la taxa de jocTorna al començament de la pàgina
Resolució de 20 de juny de 2014, de la Subsecretaria, per la qual s'estableix el procediment per a la liquidació i el pagament per via telemàtica de la taxa amb codi 099 «Taxa per la gestió administrativa del joc».
 
  • Registre electrònic i formularis normalitzats Torna al començament de la pàgina
El Registre electrònic auxiliar de la Direcció General d'Ordenació del Joc permet la recepció i la tramesa de sol·licituds, escrits i comunicacions relatius al seu àmbit, en la forma i amb l'abast que preveuen l'article 16 de la Llei 39/2015, de 22 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions, i els articles 26 al 31 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre.

Verificació d'escrits presentats i duplicats de justificants:

Si ho desitgeu, podeu obtenir duplicats dels justificants dels elements.
 
És imprescindible disposar de certificat electrònic per accedir a aquest servei o haver accedit a aquesta Seu electrònica amb un certificat electrònic almenys en una ocasió.
 
Per obtenir informació addicional, cliqueu sobre l'enllaç següent: Registre electrònic
 
El artículo 2.2 a) de la Orden HAP/547/2013, de 2 de abril (PDF, aprox. 233,58 KB), por la que se crea y se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, establece que corresponde a los Directores Generales del Departamento y a los Directores de los organismos adheridos al Registro Electrónico la aprobación o modificación de los formularios para las solicitudes, escritos y comunicaciones normalizados, con especificación de los campos de los mismos de obligada cumplimentación y de los criterios de congruencia entre los datos consignados en el formulario. Las Resoluciones de aprobación de estos formularios serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del Ministerio y serán divulgadas a través de las sedes electrónicas que den acceso al Registro.

Resolución de 20 de noviembre de 2014 de la Dirección General de Ordenación del Juego, Formularios normalizados para la presentación electrónica de procedimientos y trámites de la Dirección General de ordenación del Juego. 

 

  • Consulta del codi segur de verificació (CSV) de documents signats electrònicament Torna al començament de la pàgina
Ordre HFP/326/2018, de 20 de març, sobre l'ús del sistema de codi segur de verificació per la Direcció General d'Ordenació del Joc.
 
Tots els documents electrònics signats per la Direcció General d'Ordenació del Joc tenen un codi segur de verificació que en permet la recuperació en línia. A través d'aquest servei, podeu consultar qualsevol document emès per la Direcció General d'Ordenació del Joc en què es va incloure aquest codi.
 
 
Per obtenir informació addicional, cliqueu sobre l'enllaç següent: consulta del codi segur de verificació (CSV)