Suggeriments i queixes

Presentació de queixes i suggeriments Quan es tracti de queixes o suggeriments no relacionats directament o indirectament amb els procediments administratius de naturalesa tributària, es pot fer la presentació presencialment o per correu postal davant dels registres generals i les oficines d’atenció al públic dels serveis centrals i de les oficines perifèriques del Departament, dirigides als òrgans o organismes responsables, d’acord amb el procediment establert a l’article 15 del Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l’Administració General de l’Estat; o la presentació electrònica a través del servei de la Inspecció General del Departament operatiu en aquesta seu electrònica central.