Informació sobre notificacions

Pràctica de les notificacions

En compliment de la  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i normes concordants, la Direcció General d’Ordenació del Joc, d’ara endavant DGOJ, preveu la casuística següent en la pràctica de notificacions a les persones físiques i jurídiques que actuen com a interessats en els procediments responsabilitat d’aquesta Direcció General

 

Notificació electrònica exclusivament Torna a l’inici de la pàgina

Aplicable a subjectes obligats per ser persones jurídiques o actuar com a representant d’una davant de la DGOJ, i també a persones físiques que així ho hagin sol·licitat.

Es fa la notificació per compareixença, tant a la seu electrònica de la DGOJ com al Punt d’Accés General de l’Administració General de l’Estat, d’ara endavant PAG.

L’interessat disposa d’un termini de deu dies naturals per accedir al seu contingut, moment a partir del qual s’entén practicada la notificació. Si no accedís en el termini esmentat, segons el que disposa l’article 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’entén rebutjada, es dona per efectuat el tràmit de notificació i se segueix el procediment en compliment de l’article 41.5 de l’esmentada llei i normes concordants.

A efectes d’accions i terminis de tramitació, es considera efectiva la primera de les accions efectuades a través de qualsevol dels mitjans abans detallats (compareixença a la seu electrònica de la DGOJ o PAG).

Per accedir a la notificació, a través de la seu electrònica de la DGOJ,  ho pot fer a través de l’enllaç següent: https://sede.ordenacionjuego.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=4, on cal que el destinatari iniciï una sessió i que s’hagi identificat electrònicament, almenys una vegada, amb algun dels sistemes admesos per la DGOJ a l’empara de l’article 9 de la Llei 39/2015. És a dir, DNI electrònic, certificat electrònic o sistema Cl@ve.

 

Notificació electrònica i en paper Torna a l’inici de la pàgina

Aplicable a persones físiques a qui es notifica per primera vegada o que han sol·licitat la notificació per mitjans postals.

Es practica la notificació per correu postal al domicili indicat a efectes de notificació.

Així mateix, en compliment de l’article 40.6 de la Llei 39/2015, es posa la notificació a disposició  de l’interessat, tant a la seu electrònica de la DGOJ com al Punt d’Accés General de l’Administració General de l’Estat.

A més de rebre la notificació per correu postal, l’interessat, disposa d’un termini de deu dies naturals per accedir al seu contingut a la seu de la DGOJ o al PAG, moment a partir del qual s’entén practicada. Si no accedís en el termini esmentat, segons el que disposa l’article 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’entén rebutjada, es dona per efectuat el tràmit de notificació i se segueix el procediment en compliment de l’article 41.5 de l’esmentada llei i normes concordants.

A efectes d’accions i terminis de tramitació, es considera efectiva la primera de les accions efectuades a través de qualsevol dels mitjans abans detallats (recepció per correu postal, compareixença a la seu electrònica de la DGOJ o PAG).

Per accedir a la notificació, a través de la seu electrònica de la DGOJ,  ho pot fer des de l’enllaç següent: https://sede.ordenacionjuego.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=4, on cal que el destinatari iniciï una sessió i que s’hagi identificat electrònicament, almenys una vegada, amb algun dels sistemes admesos per la DGOJ a l’empara de l’article 9 de la Llei 39/2015. És a dir, DNI electrònic, certificat electrònic o sistema Cl@ve.

 

Notificació només en paper Torna a l’inici de la pàgina

Per a persones jurídiques a qui es notifiqui per primera vegada i que no disposin d’usuari a la seu

Es practica la primera notificació per correu postal al domicili indicat a efectes de notificació i se’ls dona d’alta com a usuaris a la seu electrònica per a les successives.

L’interessat serà informat que, en ser subjecte obligat a relacionar-se electrònicament amb la DGOJ, per ser persona jurídica de caràcter privat o actuar com a representant d’una davant de la DGOJ, ha d’activar el seu usuari a la seu electrònica de la DGOJ amb la finalitat de fer tots els tràmits i comunicacions que consideri oportuns, així com rebre futures notificacions pel mitjà esmentat.

Punt d’Accés General de l’Administració General de l’Estat

Tota notificació electrònica practicada per la DGOJ, a més de ser posada a disposició a la zona habilitada a tal efecte a la seu electrònica de la DGOJ,  serà posada a disposició per a la seva compareixença a l’àrea de notificacions electròniques de la Carpeta Ciutadana, integrada dins del Punt d’Accés General (PAG) proveït pel MINHAC (https://sede.administracion.gob.es/carpeta). Així mateix seran incloses les notificacions en paper enviades per Notific@.

Les notificacions en paper de Notific@ es gestionen de manera idèntica a les notificacions per correu postal, amb la diferència que seran enviades a través del Centre d’Ensobrat de l’AEAT.

Carpeta Ciutadana és una iniciativa de les administracions públiques que prova de simplificar la relació dels ciutadans amb l’Administració, tot unint en un espai únic la informació dels diferents procediments i tràmits i dirigint la unitat responsable per continuar amb la gestió dels mateixos.

 

Carpeta Ciutadana > notificacions i comunicacions