Información sobre notificacións

Práctica das Notificacións

En cumprimento da  Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento administrativo común das Administracións públicas e normas concordantes, a Dirección Xeral de Ordenación do xogo, en diante DGOJ, inclúe a seguinte casuística na práctica de notificacións ás persoas físicas e xurídicas que actúan como interesados nos procedementos que son responsabilidade desta Dirección Xeral.

 

Notificación electrónica exclusivamente Volve ao inicio da páxina

Aplicable a suxeitos obrigados por ser persoas xurídicas ou actuar como representante dunha ante a DGOJ, así como persoas físicas que así o solicitaran.

Realizarase a notificación por comparecencia, tanto na Sede Electrónica da DGOJ, como no Punto de Acceso Xeral da Administración Xeral do Estado, en diante PAG.

O interesado dispoñerá dun prazo de dez días naturais para acceder ao seu contido, momento a partir do cal se entenderá practicada a notificación. Se non accedese no devandito prazo, segundo o disposto no artigo 43.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento administrativo común das Administracións públicas, entenderase rexeitada e darase por efectuado o trámite de notificación, seguindo o procedemento en cumprimento do artigo 41.5 da citada lei e normas concordantes.

Para os efectos de accións e prazos de tramitación, considerarase efectiva a primeira das accións realizadas a través de calquera dos medios anteriormente detallados (Comparecencia en Sede Electrónica da DGOJ ou PAG)

Para acceder á notificación, a través da Sede Electrónica da DGOJ,  pode facelo a través da seguinte ligazón: https://sede.ordenacionjuego.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=4, requirirase que o destinatario inicie unha sesión e que se identifique electronicamente, polo menos unha vez, con algún dos sistemas admitidos pola DGOJ, ao abeiro do artigo 9 da Lei 39/2015. Isto é, DNI electrónico, certificado electrónico ou sistema Cl@ve.

 

Notificación electrónica e en papel Volve ao inicio da páxina

Aplicable a persoas físicas ás que se notifica por primeira vez ou que solicitaron a notificación por medios postais.

Practicarase a notificación por correo postal no domicilio indicado para os efectos de notificación.

Así mesmo, en cumprimento do artigo 40.6 da Lei 39/2015, poñerase a notificación á disposición  do interesado, tanto na Sede Electrónica da DGOJ, como no Punto de Acceso Xeral da Administración Xeral do Estado.

Ademais de recibir a notificación por correo postal, o interesado dispoñerá dun prazo de dez días naturais para acceder ao seu contido na sede da DGOJ ou no PAG, momento a partir do cal se entenderá practicada. Se non accedese no devandito prazo, segundo o disposto no artigo 43.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento administrativo común das Administracións públicas, entenderase rexeitada e darase por efectuado o trámite de notificación, seguindo o procedemento en cumprimento do artigo 41.5 da citada lei e normas concordantes.

Para os efectos de accións e prazos de tramitación, considerarase efectiva a primeira das accións realizadas a través de calquera dos medios anteriormente detallados (recepción por correo postal, comparecencia en Sede Electrónica da DGOJ ou PAG.

Para acceder á notificación, a través da Sede Electrónica da DGOJ,  pode facelo a través da seguinte ligazón: https://sede.ordenacionjuego.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=4, requirirase que o destinatario inicie unha sesión e que se identifique electronicamente, polo menos unha vez, con algún dos sistemas admitidos pola DGOJ, ao abeiro do artigo 9 da Lei 39/2015. Isto é, DNI electrónico, certificado electrónico ou sistema Cl@ve.

 

Notificación só en papel Volve ao inicio da páxina

Para persoas xurídicas ás que se notifique por primeira vez e non dispoñan de usuario na sede

Practicarase a primeira notificación por correo postal no domicilio indicado para os efectos de notificación e daráselle de alta como usuario na sede electrónica para as sucesivas.

O interesado será informado de que ao ser suxeito obrigado a relacionarse electronicamente coa DGOJ, por ser persoa xurídica de carácter privado ou actuar como representante dunha ante a DGOJ, deberá  activar o seu usuario na sede electrónica da DGOJ co obxecto de realizar cantos trámites e comunicacións considere oportunos, así como recibir futuras notificacións polo devandito medio.

Punto de Acceso Xeral da Administración Xeral do Estado

Toda notificación electrónica practicada pola DGOJ, ademais de ser posta á disposición na zona habilitada para tal efecto na Sede Electrónica da DGOJ,  será posta á disposición para a súa comparecencia na área de notificacións electrónicas da Carpeta Cidadá, integrada dentro do Punto de Acceso Xeral (PAG) provisto polo MINHAC (https://sede.administracion.gob.es/carpeta). Así mesmo, incluiranse as notificacións en papel enviadas por Notific@.

As notificacións en papel de Notific@ xestiónanse de xeito idéntico ás notificacións por correo postal, coa diferenza de que serán enviadas a través do Centro de Ensobrado da AEAT.

Carpeta Cidadá é unha iniciativa das Administracións públicas que trata de simplificar a relación dos cidadáns coa Administración, xuntando nun espazo único a información dos diferentes procedementos e trámites, ademais de dirixir a unidade responsable para continuar coa xestión destes.

 

carpeta cidadá > notificacións e comunicacións