Aviso Legal

Titularidade e réxime de responsabilidade da Sede Electrónica da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo:

O artigo 3. 2 do Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro (PDF, aprox. 436,20 KB), polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño (PDF, aprox. 532,58 KB), de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, determina que a Orde de creación da sede deberá identificar o seu titular, así como do órgano ou órganos encargados da xestión e dos servizos postos a disposición dos cidadáns nesta.

En cumprimento do devandito precepto o artigo 6 da Orde HAP/248/2013 de 2 de abril 2.3 do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, pola que se crea e regula a sede da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, establece que a titularidade da Sede Electrónica (https://sede.ordenacionjuego.gob.es/gl) corresponde á Dirección Xeral de Ordenación do Xogo.

De acordo co art.° 38.2 da Lei 40/2015 do 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público respectivamente, "o establecemento dunha sede electrónica leva consigo a responsabilidade de titular respecto da integridade, veracidade e actualización da información e os servizos aos que poida accederse a través desta". O artigo 7.1 Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei Lei 11/2007, do 22 de xuño engade que "O titular da sede electrónica que conteña un enlace ou vínculo a outra cuxa responsabilidade corresponda a distinto órgano ou Administración Pública non será responsable da integridade, veracidade nin actualización desta última".

A sede establecerá os medios necesarios para que o cidadán coñeza se a información ou servizo ao que accede corresponde á propia sede ou a un punto de acceso que non ten o carácter de sede ou a un terceiro".

Neste sentido indícase a través de mensaxes sobre os enlaces se accedendo a eles se abandona a sede ou pola contra permanece nela.

 

Privacidade e Protección de Datos

 

Propiedade intelectual:

Tanto o deseño desta sede e os seus códigos fonte, coma os logos, marcas, e demais signos distintivos que aparecen nesta, pertencen a Dirección Xeral de Ordenación do Xogo e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

O seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie autorización expresa da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo. A licenza de uso de calquera contido desta Sede, outorgada ao usuario, limítase á descarga do devandito contido e o uso privado deste, sempre que os citados contidos permanezan íntegros e se cite a fonte destes Lei 37/2007, do 16 de novembro (PDF, aprox. 317 KB), sobre reutilización da información do sector público).

 

Uso de linguas cooficiais na Sede Electrónica Central

O artigo 13.c) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións, determina que se garantirá o uso das linguas oficiais no territorio da súa Comunidade Autónoma, así como no artigo 15 estableceque  “a lingua dos procedementos tramitados pola Administración Xeral do Estado será o castelán. Non obstante o anterior, os interesados que se dirixan aos órganos da Administración Xeral do Estado con sede no territorio dunha Comunidade Autónoma poderán utilizar tamén a lingua que sexa cooficial nela. Neste caso, o procedemento tramitarase na lingua elixida polo interesado.

Para estes efectos, as sedes electrónicas cuxo titular teña competencia sobre territorios con réxime de cooficialidade lingüística posibilitarán o acceso aos seus contidos e servizos nas linguas correspondentes.

Os sistemas e aplicacións utilizados na xestión electrónica dos procedementos adaptaranse ao disposto en canto ao uso de linguas cooficiais no articulo 36 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e o Procedemento Administrativo Común.

A utilización das linguas cooficiais en calquera lugar desta sede non prexulga a súa admisibilidade en todos os procedementos integrados nesta, que se resolverá en cada caso mediante a aplicación da normativa procedemental mencionada con anterioridade.

 

Dereito aplicable e xurisdición competente

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este Aviso Legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos da presente Sede, será a lei española.

Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita á Sede ou do uso dos servizos que nela se ofertan, este Ministerio e o Usuario acordan someterse aos Xuíces e Tribunais de domicilio do Usuario, sempre que este estea situado en territorio español.