Normativa

 

  • Norma de creación da Sede Electrónica Volve ao comezo da páxina
Orde HAP/548/2013, do 2 de abril, polo que se crea e regula oficinas electrónicos no Ministerio das Finanzas e da Administración Pública.
 
  • Normativa de creación do Selo Electrónico da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo Volve ao comezo da páxina
Texto consolidado Resolución de 18 de febreiro de 2014 da Subsecretaría de Facenda e Administracións Públicas, de creación de selos electrónicos para a súa utilización por varios órganos do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
 
  • Normativa pola que se regulan as actuacións administrativas automatizadas Volve ao comezo da páxina
Resolución de 12 de xullo de 2017 da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, pola que se regulan as actuacións administrativas automatizadas a través de sistemas de información do seu ámbito de competencias.
 
 
  • Normativa que establece o procedemento para a liquidación e o pagamento por vía telemática da taxa de xogoVolve ao comezo da páxina

Resolución do 20 de xuño de 2014, da Subsecretaría, pola que se establece o procedemento para a liquidación e o pagamento por vía telemática da taxa con código 099 «Taxa pola xestión administrativa do xogo».

 
  • Rexistro electrónico e formularios normalizados Volve ao comezo da páxina
O Rexistro Electrónico da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo permite a recepción e remisión de solicitudes, escritos e comunicacións relativos ao seu ámbito, na forma e co alcance previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións  e nos artigos 26 ao 31 do Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro.

Verificación de escritos presentados e duplicados de Xustificantes:

Se o desexa, pode obter duplicados dos xustificantes dos elementos.
 
É imprescindible dispoñer de certificado electrónico para acceder a este servizo ou ter accedido a esta sede electrónica cun polo menos nunha ocasión.
 
Para obter información adicional pulse sobre o seguinte enlace: rexistro electrónico
 
El artículo 2.2 a) de la Orden HAP/547/2013, de 2 de abril (PDF, aprox. 233,58 KB), por la que se crea y se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, establece que corresponde a los Directores Generales del Departamento y a los Directores de los organismos adheridos al Registro Electrónico la aprobación o modificación de los formularios para las solicitudes, escritos y comunicaciones normalizados, con especificación de los campos de los mismos de obligada cumplimentación y de los criterios de congruencia entre los datos consignados en el formulario. Las Resoluciones de aprobación de estos formularios serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del Ministerio y serán divulgadas a través de las sedes electrónicas que den acceso al Registro.

Resolución de 20 de noviembre de 2014 de la Dirección General de Ordenación del Juego, Formularios normalizados para la presentación electrónica de procedimientos y trámites de la Dirección General de ordenación del Juego. 

 

  • Consulta do código seguro de verificación (CSV) de documentos asinados electronicamente Volve ao comezo da páxina
Orde HFP/326/2018, do 20 de marzo,  sobre o uso do sistema de código seguro de verificación pola Dirección Xeral de Ordenación do Xogo.
 
Todos os documentos electrónicos asinados pola Dirección Xeral de Ordenación do Xogo posúen un código seguro de verificación que permite a súa recuperación online. A través deste servizo pode consultar calquera documento emitido pola Dirección Xeral de Ordenación do Xogo no que se incluíu o devandito código.
 
Para obter información adicional pulse sobre o seguinte enlace: consulta do código seguro de verificación (CSV)
Imagen título normativa