Normativa

 

  • Norma de creación da Sede Electrónica Volve ao comezo da páxina
Orde HAP/548/2013, do 2 de abril, polo que se crea e regula oficinas electrónicos no Ministerio das Finanzas e da Administración Pública.
 
  • Normativa de creación do Selo Electrónico da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo Volve ao comezo da páxina
Texto consolidado Resolución de 18 de febreiro de 2014 da Subsecretaría de Facenda e Administracións Públicas, de creación de selos electrónicos para a súa utilización por varios órganos do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
 
  • Normativa pola que se regulan as actuacións administrativas automatizadas Volve ao comezo da páxina
Resolución de 12 de xullo de 2017 da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, pola que se regulan as actuacións administrativas automatizadas a través de sistemas de información do seu ámbito de competencias.
 
 
  • Normativa que establece o procedemento para a liquidación e o pagamento por vía telemática da taxa de xogoVolve ao comezo da páxina

Resolución do 20 de xuño de 2014, da Subsecretaría, pola que se establece o procedemento para a liquidación e o pagamento por vía telemática da taxa con código 099 «Taxa pola xestión administrativa do xogo».

 
  • Rexistro electrónico e formularios normalizados Volve ao comezo da páxina
O Rexistro Electrónico da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo permite a recepción e remisión de solicitudes, escritos e comunicacións relativos ao seu ámbito, na forma e co alcance previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións  e nos artigos 26 ao 31 do Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro.

Verificación de escritos presentados e duplicados de Xustificantes:

Se o desexa, pode obter duplicados dos xustificantes dos elementos.
 
É imprescindible dispoñer de certificado electrónico para acceder a este servizo ou ter accedido a esta sede electrónica cun polo menos nunha ocasión.
 
Para obter información adicional pulse sobre o seguinte enlace: rexistro electrónico
 

O artigo 2.2 a) da Orde HAP/547/2013, do 2 de abril (PDF, aprox. 233,58 kB), pola que se crea e se regula o Rexistro Electrónico do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, establece que corresponde aos directores xerais do Departamento e aos directores dos organismos adheridos ao Rexistro Electrónico a aprobación ou modificación dos formularios para as solicitudes, escritos e comunicacións normalizados, ademais de especificar os correspondentes campos, que deben completarse obrigatoriamente, e os criterios de congruencia entre os datos consignados no formulario. As resolucións de aprobación destes formularios serán obxecto de publicación no Boletín Oficial do Ministerio e se divulgarán a través das sedes electrónicas que dean acceso ao Rexistro.

Resolución de 20 de novembro de 2014 da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, formularios normalizados para a presentación electrónica de procedementos e trámites da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo.

 

  • Consulta do código seguro de verificación (CSV) de documentos asinados electronicamente Volve ao comezo da páxina
Orde HFP/326/2018, do 20 de marzo,  sobre o uso do sistema de código seguro de verificación pola Dirección Xeral de Ordenación do Xogo.
 
Todos os documentos electrónicos asinados pola Dirección Xeral de Ordenación do Xogo posúen un código seguro de verificación que permite a súa recuperación online. A través deste servizo pode consultar calquera documento emitido pola Dirección Xeral de Ordenación do Xogo no que se incluíu o devandito código.
 
Para obter información adicional pulse sobre o seguinte enlace: consulta do código seguro de verificación (CSV)
Imagen título normativa