Suxestións e queixas

Presentación de queixas e suxestións Cando se traten de queixas ou suxestións non relacionadas directa ou indirectamente cos procedementos administrativos de natureza tributaria, poderase realizar a presentación presencialmente ou por correo postal ante os rexistros xerais e as oficinas de atención ao público dos servizos centrais e das oficinas periféricas do departamento, dirixidas aos órganos ou organismos responsables, de acordo co procedemento establecido no artigo 15 do Real decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración Xeral do Estado; ou a presentación electrónica a través do servizo da Inspección Xeral do Departamento operativo nesta Sede Electrónica Central.