Avís legal

Titularitat i règim de responsabilitat de la Seu electrònica de la Direcció General d'Ordenació del Joc:

L'article 3. 2 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre (PDF, aprox. 436,20 kB), pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny (PDF, aprox. 532,58 kB), d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, determina que l'Ordre de creació de la seu haurà d'identificar el seu titular, així com el de l'òrgan o òrgans encarregats de la gestió i dels serveis posats a disposició dels ciutadans en aquesta.

En compliment d'aquest precepte, l'article 6 de l'Ordre HAP/248/2013, de 2 de abril, 2.3 del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per la qual es crea i regula la seu de la Direcció General d'Ordenació del Joc, estableix que la titularitat de la Seu electrònica (https://sede.ordenacionjuego.gob.es/ca) correspon a la Direcció General d'Ordenació del Joc.

D'acord amb l'art. 38.2 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic respectivament, "l'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir a través d'aquesta". L'article 7.1 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei Llei 11/2007, de 22 de juny, afegeix que "el titular de la seu electrònica que contingui un enllaç o vincle a una altra la responsabilitat de la qual correspongui a un òrgan o Administració Pública diferent no serà responsable de la integritat, veracitat ni actualització d'aquesta última".

La seu establirà els mitjans necessaris perquè el ciutadà conegui si la informació o el servei a què accedeix correspon a la mateixa seu o a un punt d'accés que no té el caràcter de seu o a un tercer".

En aquest sentit, s'indica a través de missatges sobre els enllaços si accedint-hi s'abandona la seu o, si al contrari, s'hi roman.

 

Privacitat i protecció de dades

 

Propietat intel·lectual:

Tant el disseny d'aquesta Seu i els seus codis font com els logos, les marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen a la Direcció General d'Ordenació del Joc i estan protegits pels drets corresponents de propietat intel·lectual i industrial.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga queda totalment prohibit, tret que hi hagi autorització expressa de la Direcció General d'Ordenació del Joc. La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquesta Seu, atorgada a l'usuari, es limita a la baixada del contingut esmentat i al seu ús privat, sempre que aquests continguts romanguin íntegres i se'n citi la font Llei 37/2007, de 16 de novembre (PDF, aprox. 317 kB), sobre reutilització de la informació del sector públic).

 

Ús de llengües cooficials a la Seu electrònica central

l'article 13.c) de la Llei 39/2015, de1 d'octubre, procediment administratiu comú de les administracions, determina que es garanteix l'ús de les llengües oficials al territori de la seva Comunitat Autònoma, així com en l'article 15 estableceque  “la llengua dels procediments tramitats per l'Administració General de l'Estat serà el castellà. No obstant l'anterior, els interessats que es dirigeixin als òrgans de l'Administració General de l'Estat amb seu al territori d'una Comunitat Autònoma podran utilitzar també la llengua que sigui cooficial en ella. En aquest cas, el procediment es tramitarà en la llengua triada per l'interessat.

A aquests efectes, les seus electròniques el titular de les quals tingui competència sobre territoris amb règim de cooficialitat lingüística en possibilitaran l'accés als continguts i serveis en les llengües corresponents.

Els sistemes i aplicacions utilitzats en la gestió electrònica dels procediments s'adaptaran al que disposa, en referència a l'ús de llengües cooficials, l'article 36 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el Procediment administratiu comú.

La utilització de les llengües cooficials a qualsevol lloc d'aquesta seu no en prejutja l'admissibilitat en tots els procediments integrats, que es resoldrà en cada cas mitjançant l'aplicació de la normativa procedimental esmentada anteriorment.

 

Dret aplicable i jurisdicció competent

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que formen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquesta seu, és la llei espanyola.

Per resoldre qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita a la seu o de l'ús dels serveis que s'hi ofereixen, aquest Ministeri i l'usuari acorden sotmetre's als jutges i tribunals del domicili de l'usuari, sempre que estigui situat a territori espanyol.