Registre electrònic i formularis normalitzats

El Registre electrònic de la Direcció General d'Ordenació del Joc permet la recepció i la tramesa de sol·licituds, escrits i comunicacions relatius al seu àmbit, en la forma i amb l'abast que preveuen l'article 16 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, procediment administratiu comú de les administracions, i els articles 26 al 31 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre.
 
La creació i la regulació d'aquest Registre electrònic es duu a terme mitjançant la Resolució de 17 d'octubre de 2013.
 
Sistemes d'identificació per a l'accés al registre:
El signant del document podrà acreditar la seva identitat davant del Registre electrònic mitjançant els sistemes de signatura electrònica relacionats a l'article 9 i 10 de la Llei 39/2015, de 22 de octubre, procediment administratiu comú de les administracions i detallats a la secció Sistemes de signatura acceptats. En particular:

  • La identificació i la signatura de persones físiques mitjançant la utilització del document nacional d'identitat electrònic seran admeses en tots els casos.
  • La identificació i la signatura de persones jurídiques mitjançant la utilització dels corresponents certificats emesos per les entitats de certificació reconegudes

 
Justificant de recepció:
El Registre electrònic emetrà automàticament, pel mateix mitjà, un rebut signat electrònicament amb el contingut següent:

  • El número o codi de registre individualitzat
  • La data i l'hora de presentació.
  • La còpia de l'escrit, comunicació presentada
  • L'enumeració i la denominació dels documents adjunts al text anterior, seguida de l'empremta electrònica de cadascun. A aquests efectes, s'entén per l'empremta electrònica el resum que s'obté com a resultat d'aplicar un algoritme matemàtic de compressió hash a la informació de què es tracti. El justificant de recepció mencionarà l'algoritme utilitzat en l'elaboració de l'empremta electrònica. En la majoria dels casos, el document adjunt serà la sol·licitud del procediment corresponent en format XML
  • Quan es tracti d'escrits que iniciïn un procediment, la informació del termini màxim establert normativament per a la resolució i notificació del procediment, així com dels efectes que pugui produir el silenci administratiu, quan sigui automàticament determinable.

 
Verificació d'escrits presentats i duplicats de justificants:
Si voleu, podeu obtenir duplicats dels justificants dels elements.
És imprescindible disposar de certificat electrònic per accedir a aquest servei o haver accedit a aquesta Seu electrònica amb un certificat electrònic almenys en una ocasió.
 
Més informació sobre el Registre electrònic d'aquest Ministeri: