Rexistro electrónico e formularios normalizados

O Rexistro Electrónico da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo permite a recepción e remisión de solicitudes, escritos e comunicacións relativos ao seu ámbito, na forma e co alcance previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos e nos artigos 26 ao 31 do Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro.
 
A creación e regulación deste Rexistro Electrónico lévase a cabo mediante a Resolución do 31 de outubro de 2011 . 
 
Sistemas de identificación para o acceso ao Rexistro:
O asinante do documento poderá acreditar a súa identidade ante o Rexistro Electrónico mediante os sistemas de sinatura electrónica relacionados no artigo 9 e10 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos e detallados na sección Sistemas de Sinatura aceptados. En particular:

  • A identificación e sinatura de persoas físicas mediante a utilización do documento nacional de identidade electrónico serán admitidas en todos os casos.
  • A identificación e sinatura de persoas xurídicas mediante a utilización dos correspondentes certificados emitidos polas entidades de certificación recoñecidas

 
Notificación de recibo:
O Rexistro Electrónico emitirá automaticamente polo mesmo medio un recibo asinado electronicamente, co seguinte contido:

  • O número ou código de rexistro individualizado
  • A data e hora de presentación.
  • A copia do escrito, comunicación presentada
  • A enumeración e denominación dos documentos adxuntos ao texto anterior, seguida da pegada electrónica de cada un deles. Para estes efectos enténdese pola pegada electrónica o resumo que se obtén como resultado de aplicar un algoritmo matemático de compresión "hash" á información de que se trate. A notificación de recibo mencionará o algoritmo utilizado na elaboración da pegada electrónica. Na maioría dos casos, o documento adxunto será a solicitude do procedemento correspondente en formato XML
  • Cando se trate de escritos que inicien un procedemento, a información do prazo máximo establecido normativamente para a resolución e notificación do procedemento, así como dos efectos que poida producir o silencio administrativo, cando sexa automaticamente determinable.

 
Verificación de escritos presentados e duplicados de Xustificantes:
Se o desexa, pode obter duplicados dos xustificantes dos elementos.
É imprescindible dispoñer de certificado electrónico para acceder a este servizo ou ter accedido a esta sede electrónica cun polo menos nunha ocasión.
 
Máis información sobre o Rexistro Electrónico deste Ministerio: