Informació addicional de protecció de dades en el tractament d’infraccions administratives

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Direcció General d’Ordenació del Joc es compromet a complir amb l’obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Addicionalment, se li ofereix la informació addicional següent en relació amb la protecció de dades personals en el tractament de dades personals per a la gestió i tramitació d’infraccions administratives en matèria de joc:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Direcció General d’Ordenació del Joc
c. Atocha 3, 28012 MADRID, Espanya
dgoj.dgeneral@hacienda.gob.es

Delegat de Protecció de Dades: Subdirecció General d’Informació de Transparència i Continguts Web.
C. Alcalá 9, 28071 MADRID.
DPDHacienda@hacienda.gob.es.

Amb quina finalitat la DGOJ tracta les seves dades i durant quant temps les conservem?

A la DGOJ tractem les dades que ens subministra a través d’aquest formulari i la informació adjunta per a la gestió i tramitació d’expedients administratius sancionadors iniciats per infraccions previstes en la Llei 13/2011 de regulació del joc.

Aquestes dades aportades són conservades als nostres sistemes fins a la prescripció de la sanció, article 43 de la Llei 13/2011 de regulació del joc. És a dir, fins a quatre anys després de resolució ferma per a sancions molt greus, dos per a greus i un any per a lleus.

Què legitima la DGOJ a tractar les seves dades per a les finalitats indicades?

El tractament de les seves dades és necessari per complir amb una missió feta en interès públic o en l’exercici dels poders públics conferits a la DGOJ a través de la Llei 13/2011 de regulació del joc.

Les dades aportades mitjançant aquest formulari són les mínimes per poder donar resposta a la seva sol·licitud, per la qual cosa totes les dades es consideren obligatòries. En cap altre cas, no estem capacitats per cursar-la.

A quins destinataris es comuniquen les seves dades?

Les dades referides no poden ser objecte de tractament o de cessió a tercers en cap cas, si no és amb el consentiment inequívoc de l’afectat o en els supòsits previstos als articles 6 i 49 de l’esmentat Reglament 2016/679 de 27 d’abril de 2016.

 Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la DGOJ estem tractant dades personals que els concerneixin o no
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, es pot oposar al tractament de les seves dades. La DGOJ deixarà de tractar les seves dades, tret que s’acreditin motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, els seus drets i les seves llibertats, o bé per a la formulació, l’exercici i la defensa de les seves reclamacions.
 • Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, quan:
  • S’impugni l’exactitud d’aquestes dades i durant el termini de temps que permeti a la DGOJ verificar-ne l’exactitud.
  • Sol·liciti que les conservem quan ja no calguin per a la finalitat que es van recollir i prèviament a l’esborrament per part de la DGOJ, cas en què les conservem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Una vegada sol·licitat l’exercici del seu dret d’oposició al tractament, mentre es verifica si els motius legítims de la DGOJ per tractar les seves dades prevalen sobre els seus.
 • Pot exercir materialment aquests drets mitjançant sol·licitud dirigida a la DGOJ o a través de la xarxa d’oficines d’assistència en matèria de registres (https://administracion.gob.es).
 • Així mateix, pot presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan consideri que no s’hagi obtingut satisfacció a l’exercici dels seus drets, ja sigui a través del formulari web  (Formulari de reclamació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades), o bé de manera presencial al c.  de Jorge Juan 6, 28001 MADRID.