Preguntes freqüents
 1. Què és la Seu electrònica?
 2. A qui va adreçada?
 3. Què es pot fer a la Seu electrònica?
 4. Tenen la mateixa validesa les gestions efectuades a la Seu que de manera presencial?
 5. És segur utilitzar els serveis de la Seu?
 6. Quan puc utilitzar la Seu electrònica?
 7. Quina data i hora es té en compte per al còmput de terminis?
 8. Què és la signatura electrònica?
 9. Què és un certificat electrònic?
 10. Quins són els admesos a la Seu de la Direcció General d'Ordenació del Joc?
 11. Quin tipus de certificats electrònics puc tenir?
 12. On puc aconseguir un certificat electrònic?
 13. Quina configuració he de tenir a l'ordinador per utilitzar el meu certificat a la Seu de la Direcció General d'Ordenació del Joc?
 14. Puc utilitzar diversos certificats?
 
 1. Què és la Seu electrònica?Torna al començament de la pàgina
  La Seu electrònica de la Direcció General d'Ordenació del Joc és el lloc d'Internet des del qual podreu fer els tràmits administratius que requereixin identificació per part del ciutadà o de l'Administració. D'aquesta manera, el ministeri compleix els requisits que estableix la Llei 39/2015, de 1 de octubre, procediment administratiu comú de les administracions i  Llei 40/2015, de 1 de octubre, de règim jurídic del Sector Públic respectivament.
 
 1. A qui va adreçada?Torna al començament de la pàgina
  A tots els ciutadans o empreses que optin per interactuar amb la Direcció General d'Ordenació del Joc.
 
 1. Què es pot fer a la Seu electrònica?Torna al començament de la pàgina
  Es pot presentar documentació per Registre, consultar l'estat dels expedients, rebre notificacions electròniques i fer gestions que fins ara es feien de manera presencial.
 
 1. Tenen la mateixa validesa les gestions efectuades a la Seu que de manera presencial?Torna al començament de la pàgina
  Sí, tenen la mateixa validesa els tràmits fets a través de la Seu electrònica que els efectuats de manera presencial.
 
 1. És segur utilitzar els serveis de la Seu?Torna al començament de la pàgina
  La comunicació entre vosaltres i la Seu és segura. Tota la informació viatja xifrada, els certificats electrònics garanteixen la identitat d'ambdues parts. Les dades personals que envieu per Internet estan xifrades i, una vegada desada als nostres sistemes, utilitzem els mitjans necessaris per protegir-les, en compliment de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i de la seva normativa de desenvolupament.
 
 1. Quan puc utilitzar la Seu electrònica?Torna al començament de la pàgina
  Hi podreu accedir i fer tràmits durant 24 hores els 365 dies de l'any des de qualsevol lloc.
  Teniu en compte que els tràmits que feu els dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent.
 
 1. Quina data i hora es té en compte per al còmput de terminis?Torna al començament de la pàgina
  Per al còmput de terminis en qualsevol tràmit, la data i l'hora oficial de la Seu són les que tenen validesa legal, i no les de l'equip des del qual es faci. A aquests efectes, es té en compte la data d'acabament del tràmit, quan el ciutadà signa la sol·licitud i/o documents i rep el rebut corresponent del Registre. Per exemple, imaginem-nos un tràmit administratiu el termini del qual acaba el 20 de setembre. Si comenceu a emplenar la sol·licitud a les 23:50 hores però acabeu a les 00:10 hores de l'endemà, estarà fora de termini.
  A més a més, teniu en compte que els tràmits que feu els dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent.
 
 1. Què és la signatura electrònica?Torna al començament de la pàgina
  La signatura electrònica és un conjunt de dades que permeten identificar el signant, de la mateixa manera que ocorre amb la signatura manuscrita.
  La signatura electrònica amb certificat digital que utilitzareu tant vosaltres com la Direcció General d'Ordenació del Joc a la Seu electrònica garanteix, a més, la integritat dels documents signats: el document original signat no pateix modificacions posteriors, ja que si aquest fos el cas la validació de la signatura donaria un resultat negatiu i seria rebutjada.
 
 1. Què és un certificat electrònic?Torna al començament de la pàgina
  Un certificat electrònic és un document emès i signat per una autoritat de certificació que identifica una persona (física o jurídica) i la vincula amb un parell de claus.
  Un certificat conté la informació següent:
  Identificació del titular del certificat (nom del titular, NIF, adreça electrònica, etc.).
  Distintius del certificat: número de sèrie, entitat que el va emetre, data d'emissió, període de validesa del certificat, etc.
  Un parell de claus: pública i privada.
  La signatura electrònica del certificat amb la clau de l'autoritat de certificació (AC) que el va emetre.
 
 1. Quins són els admesos a la Seu de la Direcció General d'Ordenació del Joc?Torna al començament de la pàgina
  Podeu consultar la llista de certificats admesos.
 
 1. Quin tipus de certificats electrònics puc tenir?Torna al començament de la pàgina
  Segons el suport, els tipus de certificats que podeu obtenir són bàsicament dos:
  Certificat de programari: es tracta d'un fitxer de programari el suport físic del qual és el mateix ordinador o servidor on s'instal·la. Un exemple en són els certificats de persona física que emet la FNMT en el marc del projecte CERES.
  Certificat de targeta: en aquest cas, el certificat electrònic es troba en una targeta criptogràfica. Per exemple, el DNI electrònic.
 
 1. On puc aconseguir un certificat electrònic?Torna al començament de la pàgina
  El DNI electrònic ja té incorporat un certificat electrònic.
  També podeu obtenir un certificat dirigint-vos a qualsevol de les autoritats certificadores reconegudes per l'Administració General de l'Estat, que podeu consultar al document de proveïdors de serveis de certificació de @firma.
 
 1. Quina configuració he de tenir a l'ordinador per utilitzar el meu certificat a la Seu de la Direcció General d'Ordenació del Joc?Torna al començament de la pàgina
  Depèn del certificat que utilitzeu. En el cas del DNI electrònic, hi ha documentació disponible al ciutadà a l'adreça http://www.dnielectronico.es/.
 
 1. Puc utilitzar diversos certificats?Torna al començament de la pàgina
  Podeu tenir més d'un certificat a l'ordinador i en el moment d'utilitzar-lo se us preguntarà quin voleu utilitzar.