Comunicacions taxades de l’operador de joc a la DGOJ

Tràmit

 

Tràmit de comunicacions taxades

 • Objecte del tràmit

  El tràmit de comunicacions taxades de l’operador posa a disposició dels operadors de joc amb llicència per comercialitzar joc on-line al territori nacional els mitjans electrònics necessaris perquè es pugui donar compliment de manera telemàtica, a través de la seu electrònica, a certes obligacions de comunicacions taxades que conté la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, així com el seu desenvolupament normatiu corresponent, Reial decret 1614/2011, de 14 de novembre, pel que fa a llicències, autoritzacions i registres del joc.

  Una vegada verificada la documentació aportada, la informació i els documents aportats s’incorporen, si escau. al  Registre General de Llicències tal com s’indica al mateix formulari i, en tot cas, als sistemes d’informació de la DGOJ.

  Així mateix, i segons l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, és obligatori l’ús d’aquest formulari electrònic normalitzat per a la remissió de la informació que a continuació es detalla, de manera que la utilització de qualsevol altra forma de comunicació és objecte de sol·licitud d’esmena, i no es dona per presentada si no es fa en el termini corresponent i a través del tràmit que ens ocupa.

 • Informació que cal incloure en les comunicacions taxades

  ​Relació d’informació que cal traslladar a través del tràmit de comunicacions taxades:

  • comunicació de tota modificació en la composició d’operadors.
   • ​Alta, baixa o modificació de les dades d’administradors, representants legals,  persones físiques o jurídiques amb participació significativa en el capital de la societat, apoderats i consellers.
   • Altes i baixes de comptes bancaris
     
  • ​Comunicació de tota modificació a la seu  social de l’operador.
    
  • Comunicació  del representant o de l’adreça a efectes de notificació.
   • ​Alta, baixa o modificació dels representants a efectes de notificació i de les seves adreces.
     
  • Comunicació de tota modificació en el capital social i en la titularitat de les accions o participacions.
   • Indicació de si l’operació societària és una  compravenda parcial, compravenda total, ampliació de capital o reducció de capital
     
  • Comunicació de canvis relatius a l’explotació de les llicències habilitades:
   • Comunicació de regles particulars de concursos.
    • Tant noves com les ja existents
   • Programes, o modificacions de programes, d’apostes del tipus “Altres apostes de contrapartida”.
   • Noves regles particulars de jocs o modificacions.
    • Indicant quina llicencia singular i modalitat de joc afecta, així com l’adreça electrònica (URL) del portal de l’operador on es troben publicades.
   • Modificació de contractes de joc.
    • Indicant a quina llicència general es refereix i l’adreça electrònica (URL) del portal de l’operador on es troba publicat
   • Contractes  formalitzats amb tercers prestadors de serveis.
   • Modificació al catàleg de jocs complementaris.
   • Canvis en el pla operatiu.
   • Altres comunicacions.
     
  • Comunicació prèvia d’incompliment del termini de transferència de fons (art. 35.2 del RD 1614/2011)
    
  • Comunicació de canvis en les adreces electròniques (URL) registrades per a oferta de jocs o relacionades amb la mateixa:
   • Indicant si l’URL s’utilitza per a
    • Oferta de joc i d’altres
    • Secció de joc responsable
    • Test d’actituds i joc responsable
   • Així com indicació del seu estat: reserva de domini, activació de l’URL, desactivació o baixa definitiva del domini i la data a partir de la qual causa efectes la comunicació
     
  • Comunicació de l’inici/el cessament de l’operació de cada oferta de joc i les seves regles particulars.
   • Indicant:
    • Data d’efecte
    • Llicència singular afectada
    • Modalitat de joc
    • Document i adreça electrònica (URL) on estan publicades les regles particulars  aplicables
      
  • Comunicació de contactes tècnics.
   • Indicant el tipus de contacte tècnic (verificació de jugadors, monitoratge, CAIREST o d’altres) i l’estat (alta, baixa o modificació)
     
  • Comunicació d’apps mòbils de joc.
   • Facilitant nom de l’app, app store des d’on es descarrega, l’URL de descàrrega i la icona de l’aplicació

 

Tràmit de descàrrega de dades del Registre General de Llicències, del Registre de Vinculats de l’Operador i altra informació addicional Torna a l’inici de la pàgina

 • ​Consulta de la informació aportada

  Relacionat amb el tràmit de comunicacions taxades de l’operador, la Direcció General d’Ordenació del Joc posa a disposició dels operadors habilitats un tràmit per a la consulta de la informació que aquesta Direcció General té dels operadors habilitats a fi de facilitar la gestió i l’actualització de la informació esmentada.

  A través d’aquest tràmit, per tant, l’operador pot consultar la informació de la  qual disposa la DGOJ i que hagi aportat a les diferents sol·licituds de llicències, comunicacions taxades o inscripció en el Registre de Persones Vinculades a l’Operador.

  Una vegada registrada electrònicament la petició es genera una notificació per compareixença de posada a disposició al representant a efectes de notificacions de l’operador corresponent amb tota la informació disponible de l’esmentat operador en el Registre General de Llicències (RGL) a qualsevol de les seves seccions i al Registre de Persones Vinculades a l’Operador (RGPVOJ).

  Com a fitxers adjunts a aquesta notificació pot trobar un fitxer Excel amb les dades existents al RGPVOJ i dos fitxers PDF, un amb la informació del RGL i un altre amb informació complementària de l’operador.

  En el cas de requerir una modificació de les persones vinculades, la pot fer a través de la seu electrònica i més concretament a través del tràmit de Sol·licitud d’inscripció, cancel·lació o modificació al RPVOJ. A l’esmentat tràmit pot incloure el full Excel adjunt amb les modificacions que consideri necessàries i eliminar aquelles fileres de les persones vinculades que no pateixin variació, modificar aquelles les dades de les quals canviïn o incloure-hi noves fileres per a les persones vinculades que s’hagin incorporat a l’empresa i que no figurin actualment al RPVOJ.

  En el cas de requerir modificacions de la resta de la informació continguda en els PDF notificats (informació del RGL i informació complementària), pot comunicar els canvis a través del tràmit de Comunicacions taxades de l’operador de joc a la DGOJ.

  En ambdós casos, recordem l’obligatorietat d’ús dels formularis electrònics, article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Qualsevol altra forma de comunicació és objecte de sol·licitud d’esmena i no es considera presentada si no es fa en el termini corresponent.