Comunicacións Taxadas do Operador de Xogo á DGOJ

Trámite

 

Trámite de Comunicacións Taxadas

 • Obxecto do Trámite

  O trámite de Comunicacións Taxadas do Operador pon á disposición dos operadores de xogo, con licenza para comercializar xogo online en territorio nacional, os medios electrónicos necesarios para que se poidan cumprir de forma telemática, a través da sede electrónica, certas obrigas de comunicacións taxadas contidas na Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo, así como no seu correspondente desenvolvemento normativo, Real decreto 1614/2011, de 14 de novembro, no relativo a licenzas, autorizacións e rexistros do xogo.

  Unha vez verificada a documentación anexada, a información e os documentos achegados incorpóranse, no seu caso ao  Rexistro Xeral de Licenzas tal e como se indica no propio formulario e, en todo caso, aos sistemas de información da DGOJ.

  Así mesmo, e segundo o artigo 66 da Lei 39/2015, da 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas, é obrigatorio o uso deste formulario electrónico normalizado para a remisión da información que a continuación se detalla, de forma que a utilización de calquera outra forma de comunicación será obxecto de solicitude de emenda, polo que non se dará por presentada se non se realiza no prazo correspondente e a través do trámite que nos ocupa.

 • Información que se debe incluír nas comunicacións taxadas

  ​Relación de información para trasladar a través do trámite de comunicacións taxadas:

  • Comunicación de toda modificación na composición de operadores.
   • ​Alta, baixa ou modificación dos datos de administradores, representantes legais,  persoas físicas ou xurídicas con participación significativa no capital da sociedade, apoderados e conselleiros.
   • Altas e baixas de contas bancarias
     
  • ​Comunicación de toda modificación na sede  social do operador.
    
  • Comunicación  do representante e/ou enderezo para os efectos de notificación.
   • ​Alta, baixa ou modificación dos representantes para os efectos de notificación e dos seus enderezos
     
  • Comunicación de toda modificación no capital social e na titularidade das accións ou participacións.
   • Indicando se a operación societaria é unha  compravenda parcial, compravenda total, ampliación ou redución de capital
     
  • Comunicación de cambios relativos á explotación das licenzas habilitadas:
   • Comunicación de Regras Particulares de Concursos.
    • Tanto novas como as xa existentes
   • Programas, ou modificacións de programas, de apostas do tipo “Outras Apostas de Contrapartida”.
   • Novas regras particulares de xogos ou modificacións.
    • Indicando a que licenza singular e modalidade de xogo afecta, así como o enderezo electrónico (URL) do portal do operador onde se encontran publicadas
   • Modificación de contratos de xogo.
    • Indicando a que licenza xeral se refire e o enderezo electrónico (URL) do portal do operador onde se encontra publicado
   • Contratos  formalizados con terceiros prestadores de servizos.
   • Modificación no catálogo de xogos complementarios.
   • Cambios no plan operativo.
   • Outras comunicacións.
     
  • Comunicación previa de incumprimento do prazo de transferencia de fondos (art. 35.2 do RD 1614/2011)
    
  • Comunicación de cambios nos enderezos electrónicos (URL) rexistrados para oferta de xogos ou relacionados con esta:
   • Indicando se o URL se utiliza para
    • Oferta de xogo e outros
    • Sección de xogo responsable
    • Test de actitudes e xogo responsable
   • Así como indicar o estado desta: reserva de dominio, activación do URL, desactivación ou baixa definitiva do dominio e a data a partir da cal causa efectos a comunicación
     
  • Comunicación Inicio/Cesamento Operación de cada oferta de xogo e as súas regras particulares.
   • Indicando:
    • Data de efecto
    • Licenza singular afectada
    • Modalidade de xogo
    • Documento e enderezo electrónico (URL) onde están publicadas as regras particulares  aplicables
      
  • Comunicación de Contactos Técnicos.
   • Indicando o tipo de contacto técnico (Verificación Xogadores, Monitorización, CAIREST ou outros) e o estado (alta, baixa ou modificación)
     
  • Comunicación de Apps móbiles de xogo.
   • Facilitando nome da app, app store dende onde se descarga, URL de descarga e a icona da aplicación

 

Trámite de Descarga de datos do Rexistro Xeral de Licenzas, do Rexistro de Vinculados do Operador e outra información adicional Volve ao inicio da páxina

 • ​Consulta da información achegada

  Relacionado co trámite de Comunicacións Taxadas do Operador, a Dirección Xeral de Ordenación do Xogo pon á disposición dos operadores habilitados un trámite para a consulta da información que esta Dirección Xeral posúe dos operadores habilitados, co fin de facilitar a xestión e actualización da devandita información.

  A través deste trámite, polo tanto, o operador pode consultar a información da  que dispón a DGOJ e que achegara nas diferentes solicitudes de licenzas, comunicacións taxadas ou inscrición no rexistro de persoas vinculadas ao operador.

  Unha vez rexistrada electronicamente a petición, xérase unha notificación por comparecencia de posta á disposición ao representante para os efectos de notificacións do operador correspondente con toda a información que haxa dispoñible do devandito operador no Rexistro Xeral de Licenzas (RGL) en calquera das súas seccións e no Rexistro de Persoas Vinculadas ao Operador (RGPVOJ).

  Como ficheiros adxuntos a esta notificación, poderá encontrar un ficheiro Excel cos datos existentes no RGPVOJ e dous ficheiros PDF, un coa información do RGL e outro con información complementaria do operador.

  No caso de requirir unha modificación das persoas vinculadas, poderá realizalo a través da sede electrónica e, máis concretamente, a través do trámite de "Solicitude de inscrición, cancelación ou modificación en RPVOJ" . No devandito trámite poderá incluír a folla Excel adxunta coas modificacións que considere necesarias, eliminando aquelas filas das persoas vinculadas que non sufran variación, modificando aquelas cuxos datos cambien ou incluíndo novas filas para as persoas vinculadas que se incorporaran á empresa e non figuren actualmente no RPVOJ.

  No caso de requirir modificacións do resto da información contida nos PDF notificados (información do RGL e información complementaria), poderá comunicar os cambios a través do trámite de Comunicacións Taxadas do Operador de Xogo á DGOJ.

  En ambos os dous casos, recordamos a obrigatoriedade de uso dos formularios electrónicos, artigo 66 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas. Calquera outra forma de comunicación será obxecto de solicitude de emenda, e non se dará por presentada se non se realiza no prazo correspondente.