Informació addicional de protecció de dades en el tractament d’inspecció i supervisió del mercat de joc

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Direcció General d’Ordenació del Joc es compromet a complir amb l’obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Addicionalment, se li ofereix la informació addicional següent en relació amb la protecció de dades personals en el tractament per a la supervisió, la inspecció i el monitoratge del mercat del joc:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Direcció General d’Ordenació del Joc
c. Atocha 3, 28012 MADRID, Espanya
dgoj.dgeneral@hacienda.gob.es

Delegat de Protecció de Dades: Subdirecció General d’Informació de Transparència i Continguts Web.
C. Alcalá 9, 28071 MADRID.
DPDHacienda@hacienda.gob.es

Amb quina finalitat la DGOJ tracta les seves dades i durant quant temps les conservem?

A la DGOJ tractem les dades que ens subministra a través d’aquest formulari i la informació adjunta per monitorar, investigar, supervisar, controlar i inspeccionar les activitats de joc on-line. Addicionalment, amb finalitats estadístiques, històriques i científiques en matèria de joc, així com de la seva incidència en la societat.

Aquestes dades aportades són conservades en els nostres sistemes durant deu anys des de l’extinció dels títols habilitants conforme als supòsits recollits a l’article 9.5 de la Llei 13/2011 de regulació del joc i sempre que no existeixin procediments en fase d’instrucció

Què legitima la DGOJ a tractar les seves dades per a les finalitats indicades?

El tractament de les seves dades és necessari per complir amb una missió que es fa en interès públic o en l’exercici dels poders públics conferits a la DGOJ a través dels articles 21 i 22 de la Llei 13/2011 de regulació del joc.

Les dades aportades mitjançant aquest formulari són les mínimes per poder donar resposta a la seva sol·licitud, per la qual cosa totes les dades es consideren obligatòries. En cap altre cas, no estem capacitats per cursar-la.

A quins destinataris es comuniquen les seves dades?

Les seves dades personals es comuniquen a les forces i cossos de seguretat de l’Estat i al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (article 24 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc), així com a jutjats i tribunals, i també a l’AEAT.

Addicionalment, en jocs oferts en un entorn de liquiditat internacional, a les autoritats reguladores del joc on-line dels diferents Estats membres (articles 21 i 24 de la Llei 13/2011).

 Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la DGOJ estem tractant dades personals que els concerneixin o no.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes. Pot exercir materialment aquests drets mitjançant sol·licitud dirigida a la DGOJ o a través de la xarxa d’oficines d’assistència en matèria de registres (https://administracion.gob.es).
  • Així mateix, pot presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan consideri que no s’hagi obtingut satisfacció a l’exercici dels seus drets, ja sigui a través del formulari web  (Formulari de reclamació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades), o bé de manera presencial al c.  de Jorge Juan 6, 28001 MADRID.