Informació addicional de protecció de dades en el tractament de gestió i tramitació de procediments en l’àmbit de proveïdors de joc autoritzat en matèria de joc

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, el “RGPD”), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Direcció General d’Ordenació del Joc (d’ara endavant, la “DGOJ”) es compromet a complir amb la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquest efecte, adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Addicionalment, se li ofereix la informació següent en relació amb la protecció de dades personals en el tractament específic dut a terme per la DGOJ per possibilitar la gestió i la tramitació de procediments en l’àmbit de proveïdors de joc autoritzat:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Direcció General d’Ordenació del Joc
c. Atocha 3, 28012 MADRID, Espanya
dgoj.dgeneral@hacienda.gob.es

Delegat de Protecció de Dades: Subdirecció General d’Informació de Transparència i Continguts Web.
C. Alcalá, 9, 28071 MADRID.
DPDHacienda@hacienda.gob.es

Amb quina finalitat la DGOJ tractarà les seves dades?

A la DGOJ tractem les dades que ens subministra a través d’aquest formulari i la informació adjunta per a la gestió de les dades facilitades per les persones físiques o jurídiques a l’hora de fer qualsevol tràmit administratiu la finalitat del qual està relacionada amb l’autorització d’activitats de joc com ara el pagament de taxes, la concessió de llicències, l’autorització de joc de caràcter ocasional, autoritats de certificació, Registre de Llicències, etcètera.

Quant de temps es conservaran les meves dades en els sistemes de la DGOJ?

La DGOJ conservarà les seves dades durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà d’aplicació allò que disposa la normativa d’arxius i documentació.

Aquest termini no ultrapassarà mai els quatre anys des de l’extinció del títol habilitador a l’operador conforme als supòsits recollits a l’article 9.5 de la Llei 13/2011 de regulació del joc.

Què legitima la DGOJ a tractar les seves dades per a les finalitats indicades?

El tractament de les seves dades és necessari per complir una obligació legal aplicable a la DGOJ a través dels articles 9, 10, 11, 12, 21 i 22 de la Llei 13/2011 de regulació del joc.

Les dades aportades mitjançant aquest formulari són les mínimes estrictament necessàries per poder donar resposta a la seva sol·licitud. En cap altre cas, no estem capacitats per cursar-la.

A quins destinataris es comuniquen les seves dades?

No està prevista la cessió o el tractament d’aquestes dades per tercers. 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la DGOJ estem tractant dades personals que els concerneixin o no
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
  • Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, quan:
    • S’impugni l’exactitud d’aquestes dades i durant el termini de temps que permeti a la DGOJ verificar-ne l’exactitud.
    • Sol·liciti que les conservem quan ja no calguin per a la finalitat que es van recollir i prèviament a l’esborrament per part de la DGOJ, cas en què les conservem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Pot exercir materialment aquests drets mitjançant sol·licitud dirigida a la DGOJ o a través de la xarxa d’oficines d’assistència en matèria de registres (https://administracion.gob.es).
  • Així mateix, pot presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan consideri que no s’hagi obtingut satisfacció a l’exercici dels seus drets, ja sigui a través del formulari web  (Formulari de reclamació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades), o bé de manera presencial al c.  de Jorge Juan 6, 28001 MADRID.