Sistema d’aportació periòdica d’informació economicofinancera i bloqueig de comptes

Aportació periòdica d’informació economicofinancera i bloqueig de comptes de joc pels operadors amb llicència atorgada a l’empara de la Llei 13/2011.

Les comunicacions de la Subdirecció d’Inspecció sobre l’aportació periòdica d’informació es troben a la pàgina web de la Direcció General d’Ordenació del Joc i es poden baixar a:

FORMA D'EMPLENAMENT

La presentació de la informació economicofinancera s'ha de fer per via telemàtica a través de la Seu electrònica de la DGOJ: https://sede.ordenacionjuego.gob.es secció Procediments i serveis electrònics
 

Registre previ de l'usuari de la Seu

Per accedir al formulari de presentació, serà necessari el registre previ de l'usuari a aquesta Seu electrònica, fent servir el CIF de l'entitat sol·licitadora. En cas que l'entitat sol·licitadora tingui unitats amb autonomia administrativa i es desitgi que cadascuna gestioni les seves pròpies sol·licituds sense tenir coneixement ni compartir les sol·licituds de l'altra unitat, haurà d'utilitzar el registre utilitzant el CIF més el codi de departament, i el seu usuari serà el format per la unió d'ambdós valors.

Presentació d'informació

Per a la presentació de la informació economicofinancera i el bloqueig de comptes, s'haurà d'accedir al formulari de lliurament situat a la Seu electrònica de la DGOJ: https://sede.ordenacionjuego.gob.es a la secció:

Procediments i serveis electrònics » Per a l’operador » Obligacions de comunicacions de l’operador » Informació no periòdica

Els procediments que l'operador haurà d'utilitzar són els següents:

 • Comptes anuals, informes de gestió i auditoria. Exercici 20XX
 • Presentació anual d'informació econòmica. Exercici 20XX
 • Presentació dades activitat xxxxxx trimestre 20XX
 • Comunicació de comptes bloquejats o suspesos.

L’usuari haurà d’emplenar el formulari que correspongui en cada procediment, adjuntar els arxius corresponents i confirmar la sol·licitud.

A partir d'aquí, la presentació es podrà completar per via electrònica si es disposa d'un certificat electrònic.

Segons qui faci el registre electrònic, es podran fer servir els tipus de certificat següents:

 • En cas que sigui una persona física, si es disposa del DNI electrònic o d'un certificat electrònic d'una altra autoritat de certificació reconeguda (https://sede.ordenacionjuego.gob.es/ca/firma).
 • En cas que es tracti d'una persona jurídica, certificat de persona jurídica emès a nom del responsable legal de l'entitat sol·licitadora.
 • En ambdós casos, el valor del NIF present en els dos tipus de certificats esmentats haurà de ser el mateix que l'utilitzat en el camp dedicat al representant de l'entitat sol·licitadora.

Esmena d'errors

Si els formularis de dades o els arxius enviats presenten defectes formals o errors, es comunicarà a l’interessat mitjançant correu electrònic perquè els esmeni a través del mateix tràmit a la Seu electrònica de la Direcció General d'Ordenació del Joc.

Publicitat informació de l'estat de tramitació

Es podrà fer el seguiment de la tramitació de les presentacions, incloses les operacions d’esmena i notificació, a la Seu electrònica https://sede.ordenacionjuego.gob.es/ a través de l’https://sede.ordenacionjuego.gob.es/ a través de l’enllaç "Procediments i serveis electrònics".

Podeu consultar el Manual d'ús de la seu electrònica.

 

INFORMACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Informació anual:

1. Informació economicofinancera de l'exercici vençut

Terminis: L’hauran d’aportar els operadors llicenciats que hagin exercit una activitat econòmica al llarg de tot el període o durant una part d’aquest, durant el mes següent a la seva aprovació per la Junta General d'Accionistes.

Hauran d'utilitzar el tràmit: Comptes anuals, informes de gestió i auditoria. Exercici 20XX

que es troba a l’apartat de la seu Procediments i serveis electrònics » Per a l’operador » Obligacions de comunicacions de l'operador » Informació periòdica

Cal adjuntar al formulari de sol·licitud la documentació corresponent a:

 • Comptes anuals de l'entitat
 • Informe de gestió
 • Informe d’auditoria, si escau.

2. Presentació anual d'informació econòmica i de gestió de fons dels jugadors.

Terminis: Segon semestre: Mes de febrer de l’any següent (data límit: 28 de febrer).

Hauran d'utilitzar el tràmit: Presentació anual d'informació econòmica. Exercici 20XX

que es troba a l’apartat de la seu Procediments i serveis electrònics » Per a l’operador » Obligacions de comunicacions de l'operador » Informació periòdica

Cal adjuntar al formulari de sol·licitud la documentació corresponent a:

 • Informe per trimestres d’ingressos i despeses d'activitat. Plantilla. Plantilla.
 • Informe resum sobre incidències i reclamacions dels participants. Plantilla

Els dos informes s’hauran d’elaborar amb les plantilles que es poden baixar des dels enllaços indicats o al mateix tràmit. No es podran alterar ni el format ni els camps d’aquestes plantilles, i en aquest cas la Seu electrònica no permetrà que s'adjunti el fitxer. Comproveu sempre que empleneu un informe que esteu utilitzant l’última versió de la plantilla publicada a la Seu.

Informació trimestral:

Terminis:

 • Entre l’1 i el 15 d'abril informació corresponent al primer trimestre de l'exercici.
 • Entre l’1 i el 15 de juliol informació corresponent al segon trimestre de l'exercici.
 • Entre l’1 i el 15 d'octubre informació corresponent al tercer trimestre de l'exercici.
 • Entre l’1 i el 15 de gener informació corresponent al quart trimestre de l'exercici anterior.

Hauran d'utilitzar els dos procediments següents:

Presentació dades activitat xxxxxx trimestre 20XX

que es troba a l’apartat de la seu Procediments i serveis electrònics » Per a l’operador » Obligacions de comunicacions de l'operador » Informació periòdica

Cal adjuntar al formulari de sol·licitud la documentació corresponent a:

El primer informe s’haurà d’elaborar amb les plantilles que es poden baixar des de l’enllaç indicat o al mateix tràmit. No es podran alterar ni el format ni els camps d’aquestes plantilles, i en aquest cas la Seu electrònica no permetrà que s'adjunti el fitxer. Comproveu sempre que empleneu un informe que esteu utilitzant l’última versió de la plantilla publicada a la Seu.

Comunicació de comptes bloquejats o suspesos

que es troba a l’apartat de la seu Procediments i serveis electrònics » Per a l’operador » Obligacions de comunicacions de l'operador » Informació periòdica

Cal adjuntar al formulari de sol·licitud la documentació corresponent a:

L’informe s’haurà d’elaborar amb les plantilles que es poden baixar des de l’enllaç indicat o al mateix tràmit. No es podran alterar ni el format ni els camps d’aquestes plantilles, i en aquest cas la Seu electrònica no permetrà que s'adjunti el fitxer. Comproveu sempre que empleneu un informe que esteu utilitzant l’última versió de la plantilla publicada a la Seu.