Sistema de achega periódica de información económico-financeira e bloqueo de contas

Achega periódica de información económica-financeira e bloqueo de contas de xogo polos operadores con licenza outorgada ao abeiro da Lei 13/2011.

As comunicacións da Subdirección de Inspección sobre a achega periódica de información encóntranse na páxina web da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo e poden descargarse en:

INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR O FORMULARIO

A presentación da información económica-financeira realizarase por vía telemática a través da sede electrónica da DXOX: https://sede.ordenacionjuego.gob.es sección Procedementos e Servizos Electrónicos
 

Rexistro previo do usuario da sede

Para acceder ao formulario de presentación, será necesario o rexistro previo do usuario na devandita sede electrónica, empregando o CIF da entidade solicitante. No caso de que a entidade solicitante teña unidades con autonomía administrativa e se desexe que cada unha delas xestione as súas propias solicitudes sen ter coñecemento nin compartir as solicitudes da outra unidade, deberá utilizar o rexistro usando o CIF máis o código de departamento, polo que o seu usuario é o formado pola unión de ambos os dous valores.

Presentación de información

Para a presentación da información económica-financeira e bloqueo de contas accederase ao formulario de entrega situado na sede electrónica da DXOX: https://sede.ordenacionjuego.gob.es en la sección:

Procedementos e Servizos Electrónicos » Para o operador » Obrigas de comunicacións do operador » Información periódica

Os procedementos que o operador haberá de utilizar son os seguintes:

 • Contas Anuais, informes de xestión e auditoría. Exercicio 20xx
 • Presentación anual de información económica. Exercicio 20xx
 • Presentación datos actividade xxxxxx trimestre 20xx
 • Comunicación de contas bloqueadas ou suspendidas.

O usuario terá que completar o formulario que en cada procedemento corresponda, achegar os arquivos correspondentes e confirmar a solicitude.

A partir de aquí a presentación poderá completarse por vía electrónica se dispón dun certificado electrónico.
Dependendo de quen realizará o rexistro electrónico, poderanse empregar os seguintes tipos de certificados:

 • no caso de que sexa unha persoa física, se posúe o DNI electrónico ou un certificado electrónico doutra autoridade de certificación recoñecida (https://sede.ordenacionjuego.gob.es/gl/firma)
 • no caso de tratarse dunha persoa xurídica, certificado de persoa xurídica emitido a nome do responsable legal da entidade solicitante
 • en ambos os dous casos, o valor do NIF presente nos dous tipos de certificados mencionados, deberá ser o mesmo que o utilizado no campo dedicado ao representante da entidade solicitante

Emenda de erros

Se os formularios de datos ou os arquivos enviados presentasen defectos formais ou erros, comunicarase ao interesado mediante correo electrónico para a súa corrección a través do mesmo trámite na sede electrónica da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo.

Publicidade Información do estado de tramitación

Poderá realizarse o seguimento da tramitación das presentacións, incluídas as operacións de emenda e notificación, na sede electrónica https://sede.ordenacionjuego.gob.es/ a través da ligazón "Procedementos e Servizos Electrónicos".

Pode consultar o manual de uso da sede electrónica.

 

INFORMACIÓN PARA PRESENTAR

Información anual:

1. Información económico-financeira do exercicio vencido

Prazos: Deberá de ser achegada polos operadores licenciados que realizaran actividade económica ao longo de todo o período ou durante unha parte deste, durante o mes seguinte á súa aprobación pola Xunta Xeral de Accionistas.

Deberán utilizar o trámite: Contas anuais, informes de xestión e auditoría. Exercicio 20xx

que se encontra no apartado da sede Procedementos e Servizos Electrónicos » Para o operador » Obrigas de comunicacións do operador » Información periódica

Achegaranse ao formulario de solicitude a documentación correspondente a:

 • Contas anuais da entidade
 • Informe de xestión
 • Informe de auditoría, se procede.

2. Presentación anual de información económica e de xestión de fondos dos xogadores.

Prazos: Segundo semestre: Mes de febreiro do ano seguinte (data límite 28 de febreiro).

Deberán utilizar o trámite: Presentación anual de información económica. Exercicio 20xx

que se encontra no apartado da sede Procedementos e Servizos Electrónicos » Para o operador » Obrigas de comunicacións do operador » Información periódica

Achegaranse ao formulario de solicitude a documentación correspondente a:

 • Informe por trimestres de ingresos e gastos de actividade. Modelo
 • Informe resumo sobre incidencias e reclamacións dos participantes. Modelo

Os dos informes deberán realizarse co modelo que poden descargar dende as ligazóns indicadas ou no propio trámite. Non se poderá alterar o formato nin os campos dos devanditos modelos, en cuxo caso a sede electrónica non permitirá que se achegue o ficheiro. Comprobe sempre que vaia cubrir un informe que está a utilizar a última versión do modelo publicado na sede.

Información trimestral:

Prazos:

 • Entre o 1 e 15 de abril, información correspondente ao primeiro trimestre do exercicio.
 • Entre o 1 e 15 de xullo, información correspondente ao segundo trimestre do exercicio.
 • Entre o 1 e 15 de outubro, información correspondente ao terceiro trimestre do exercicio.
 • Entre o 1 e 15 de xaneiro, información correspondente ao cuarto trimestre do exercicio anterior.

Deberán utilizar os dous procedementos seguintes:

Presentación datos actividade xxxxxx trimestre 20xx

que se encontra no apartado da sede Procedementos e Servizos Electrónicos » Para o operador » Obrigas de comunicacións do operador » Información periódica

Achegarase ao formulario de solicitude a documentación correspondente a:

O primeiro informe deberá realizarse co modelo que poden descargar dende a ligazón indicada ou no propio trámite. Non se poderá alterar o formato nin os campos dos devanditos modelos, en cuxo caso a sede electrónica non permitirá que se achegue o ficheiro. Comprobe sempre que vaia cubrir un informe que está a utilizar a última versión do modelo publicado na sede.

Comunicación de contas bloqueadas ou suspendidas

que se encontra no apartado da sede Procedementos e Servizos Electrónicos » Para o operador » Obrigas de comunicacións do operador » Información periódica

Achegarase ao formulario de solicitude a documentación correspondente a:

O informe deberá realizarse co modelo que poden descargar dende a ligazón indicada ou no propio trámite. Non se poderá alterar o formato nin os campos dos devanditos modelos, en cuxo caso a sede electrónica non permitirá que se achegue o ficheiro. Comprobe sempre que vaia cubrir un informe que está a utilizar a última versión do modelo publicado na sede.