Registre de sol licituds a la Seu electrònica de la DGOJ

La presentació de la majoria dels procediments a través de la Seu electrònica de la Direcció General d'Ordenació del Joc (DGOJ) exigeix el registre de la sol·licitud, sia de manera electrònica sia de manera presencial.

En aquest darrer cas, la resta de la tramitació continua sent electrònica, i el sol·licitant pot ser notificat a través de la Seu electrònica o pot consultar l'estat de les seves sol·licituds a la mateixa Seu.

A continuació s'expliquen les dues formes de registre de les sol·licituds i els elements necessaris.

 

 1. REGISTRE ELECTRÒNIC

 

 1. REGISTRE PRESENCIAL.

 

 

 1. REGISTRE ELECTRÒNIC Torna al començament de la pàgina

Per fer el registre de la sol·licitud a través de la Seu electrònica cal disposar d'un certificat electrònic emès per una autoritat de certificació reconeguda. Us podeu baixar la relació d'entitats reconegudes o consultar-la a la pàgina web de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques

Segons qui faci el registre electrònic, es podran fer servir els tipus de certificat següents:

 • en cas que sigui una persona física, si té el DNI electrònic o un certificat electrònic d'una altra autoritat de certificació reconeguda.
 • en cas que es tracti d'una persona jurídica, certificat de persona jurídica emès a nom del responsable legal de l'entitat sol·licitadora.

En tot dos casos, el valor del NIF present en els dos tipus de certificats esmentats haurà de ser el mateix que l'utilitzat en el camp dedicat al representant de l'entitat sol·licitadora.

 

1.1 Què és un certificat electrònic? Torna al començament de la pàgina

El certificat electrònic és un document signat electrònicament per una entitat amb capacitat per a això que permet identificar persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat jurídica.

Els certificats es poden presentar en diferents formats, sia en targeta (certificats hardware), com el DNI electrònic (DNIe), sia en format software, com els emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)), incloent en aquest cas els "certificats en el núvol"  proporcionats a través del sistema Cl@ve.

 

1.2 Passos per obtenir un certificat Torna al començament de la pàgina

Els passos bàsics per obtenir el certificat electrònic i que es desenvoluparan posteriorment són:

 1. Sol·licitud per Internet davant d'una autoritat de certificació (AC). En aquest pas s'obté el "codi de sol·licitud". Imprimiu-lo.
 2. Compareixença del sol·licitant davant d'una oficina d'inscripcions autoritzada. S'ha d'aportar el codi de sol·licitud anterior juntament amb la documentació corresponent.
 3. Si escau, baixada del certificat electrònic des del mateix ordinador utilitzat per a la sol·licitud o obtenció de la targeta corresponent o capacitat d'ús del certificat en el núvol.

1.3 Qui pot sol·licitar un certificat? Torna al començament de la pàgina

Persones físiques majors d'edat que tinguin NIF (no hi ha possibilitat d'expedir certificats a representants de persones físiques). Només poden tenir un certificat en vigor emès al seu nom, tret que siguin de diferents entitats emissores. La sol·licitud d'un de nou amb les mateixes dades revoca l'anterior, i aquest queda inoperatiu.

També poden obtenir un certificat les persones estrangeres (sense necessitat de residir a territori espanyol) que tinguin un número d'identificació d'estrangers (NIE) o, en cas que siguin ciutadans comunitaris i no tinguin la targeta de residència, amb el certificat de registre de ciutadans de la Unió i el passaport.

Persones jurídiques amb NIF definitiu. Podran tenir emesos i en vigor tants certificats com representants legals o voluntaris tinguin, sempre que aquests darrers aportin un poder suficient amb mandat especial i exprés a efectes de la sol·licitud del certificat electrònic.

 

1.4 Obtenció del certificat Torna al començament de la pàgina

En primer lloc, cal sol·licitar el certificat electrònic per Internet des del lloc web d'una autoritat de certificació (AC). Un cop feta la sol·licitud, el sol·licitant ha d'acreditar la seva identitat i personant-se davant d'alguna de les oficines d'inscripcions (autoritats de registre) habilitades per l'AC amb el codi de sol·licitud i la documentació que es requereixi en cada cas. Finalment, des del mateix ordinador des del qual es va sol·licitar, s'ha de baixar el certificat per Internet (per a certificats software i no de targeta).

Per operar amb la DGOJ a https://sede.ordenacionjuego.gob.es es pot consultar la llista d'autoritats de certificació acreditades.

Així mateix, al lloc web de cada AC, es trobaran les oficines d'inscripcions admeses per cadascuna, el procediment d'obtenció, renovació, revocació, terminis, etc. del certificat electrònic.

 

1.5 Instal·lació del certificat Torna al començament de la pàgina

Un cop emès un certificat per l'AC, s'instal·larà al navegador de l'ordinador. Quan es tracta d'un certificat en el núvol o maquinari, no serà necessari instal·lar-ho en el navegador, havent d'utilitzar un lector de targetes en aquest últim cas.

En el cas de tenir un certificat electrònic en format programari, és recomanable exportar-lo a un dispositiu USB o un altre mitjà d'emmagatzematge per tenir-ne una còpia de seguretat. També es pot exportar per alternar-ne l'ús en altres equips o navegadors.

 

1.6 Període de validesa del certificat Torna al començament de la pàgina

És diferent segons el tipus de certificat, l'àmbit d'ús i l'AC que l'emeti. Un certificat de persona jurídica per a l'àmbit tributari emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) té un període de validesa de dos anys, i de tres per a una persona física. Un cop expiri el període de validesa, caduca i deixa de ser operatiu.

 

1.7 Renovar un certificat Torna al començament de la pàgina

La renovació s'ha de fer abans de la data de caducitat del certificat, i no cal tornar a acudir a l'oficina d'inscripcions. Es pot renovar des de 60 dies abans de la data de caducitat.

 

1.8 Revocar un certificat Torna al començament de la pàgina

La revocació consisteix a anul·lar la validesa del certificat abans de la caducitat en cas de pèrdua o sospita que el certificat hagi estat copiat per persones estranyes.

 

1.9 Eliminar un certificat Torna al començament de la pàgina

Consisteix a eliminar el certificat del navegador o d'una targeta criptogràfica. Un cop feta aquesta operació, no es podrà utilitzar tret que se n'hagi fet còpia de seguretat (només en el cas de certificat en format programari). No és possible fer còpia de seguretat d'un certificat en targeta.

 

1.10 Quina documentació necessito per acreditar la identitat? Torna al començament de la pàgina

Cada AC estableix la documentació que cal presentar per acreditar la identitat i que es troba publicada al lloc web de cadascuna. A continuació s'indiquen els documents que s'han de presentar per obtenir el certificat electrònic de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)

 

1.10.1 Persona física Torna al començament de la pàgina

Les persones físiques han d'acudir a les oficines d'acreditació amb la documentació següent:

 • Codi de sol·licitud del certificat prèviament obtingut en Internet
 • DNI o targeta de residència (NIE) per als ciutadans extracomunitaris. Vegeu l'apartat 1.10.1.1
 • Els ciutadans comunitaris que no tinguin la targeta de residència, han de presentar el certificat de registre de ciutadans de la Unió i el passaport

 

El registre físic per a l'obtenció del certificat es pot fer a:

Espanya:

A les oficines que podeu trobar a través del servei de localització de les OFICINES MÉS PROPERES de la FNMT.

Entre les oficines d'inscripcions estan disponibles les oficines de la Seguretat Social i les delegacions i administracions de l'AEAT. Aquestes darreres les podeu consultar directament a l'enllaç següent: Delegacions i administracions de l'AEAT

 

A l'estranger

A les OFICINES CONSULARS DE CARRERA d'Espanya a l'estranger; no és possible als registres duaners.

En cas que us registreu a una oficina consular, a fi d'agilitar els tràmits, podeu sol·licitar a la mateixa oficina consular que enviï una còpia del contracte escanejada a l'adreça registroceres@fnmt.es. La tramesa d'aquesta còpia no eximeix d'enviar el contracte original a la FNMT - RCM, tal com està establert en els procediments corresponents.

En aquest compte no es pot tractar cap assumpte que no estigui relacionat amb l'emissió de certificats sol·licitats en els consolats.

AVÍS IMPORTANT: No es poden registrar certificats de persona jurídica a les oficines consulars de carrera d'Espanya a l'estranger.

 

1.10.1.1 NIE (NIE) Torna al començament de la pàgina

Els estrangers que, pel seu interès econòmic, professional o social, es relacionin amb Espanya seran dotats, a efectes d'identificació, d'un número personal, únic i exclusiu de caràcter seqüencial.

El número personal serà l'identificador de l'estranger, que haurà de figurar a tots els documents que se li expedeixin o tramitin, així com les diligències que s'estampin a la seva targeta d'identitat o passaport.

Per a l'assignació de NIE per raó d'interès econòmic, professional o social s'admetran les sol·licituds següents:

 1. Les presentades a Espanya personalment per l'interessat.
 2. Les presentades a Espanya a través de representant.
 3. Les que es presentin a les representacions diplomàtiques o oficines consulars espanyoles ubicades al país de residència del sol·licitant, corresponents a la seva demarcació de residència.

 

Per a l'assignació d'aquest número cal aportar els documents següents:

 • Imprès-sol·licitud normalitzat (EX-15), degudament complimentat i signat per l'estranger.
 • Original i còpia del passaport complet, o document d'identitat, o títol de viatge o cèdula d'inscripció en vigor.
 • Comunicació de les causes econòmiques, professionals o socials que justifiquen la sol·licitud.
 • Quan sigui sol·licitat a través d'un representant, aquest acreditarà tenir poder suficient en què consti, de manera expressa, que se'l faculta per presentar aquesta sol·licitud.

 

Nota important: qualsevol document públic estranger no comunitari ha de ser legalitzat prèviament i, en cas necessari, ha d'estar traduït al castellà o a la llengua cooficial del territori on es presenti la sol·licitud. Per obtenir informació referent a això, podeu consultar el full informatiu de la Secretaria General d'Immigració i Emigració.

 

1.10.2 Persona jurídica Torna al començament de la pàgina

Actualment la FNMT-RCM expedeix certificats electrònics de persona jurídica reconeguts en l'àmbit tributari. Per tant, l'operació de registre per a aquest tipus de certificats només es pot fer a les oficines de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o de la Comunitat Foral de Navarra amb què aquesta tingui subscrit un acord per a l'emissió d'aquests certificats. Per ampliar informació i obtenir un certificat de persona jurídica: Seu electrònica de la FNMT i a la pàgina web de l'AEAT

No es poden registrar certificats de persona jurídica a les oficines consulars de carrera d'Espanya a l'estranger

En relació amb el certificat electrònic de persones jurídiques, es comprovarà que l'entitat està legalment constituïda, que no s'ha extingit i que el seu representant legal/apoderat a aquest efecte té el seu càrrec en vigor i és qui diu que és.

El representant legal o representant voluntari amb poder suficient amb mandat especial i exprés a efectes de la sol·licitud del certificat electrònic s'ha de PERSONAR a qualsevol oficina de l'AEAT, identificar-se i acreditar amb la documentació de l'entitat que té capacitat per sol·licitar el certificat electrònic i signar el contracte amb la FNMT.

Si no vol o no pot personar-se, aquest mateix representant legal/apoderat pot signar davant de notari el contracte amb la FNMT i, un cop que el notari hagi estès una diligència de legitimació de signatura, l'ha de fer arribar a l'AEAT juntament amb la resta de la documentació.

El representant legal o voluntari presentarà a les oficines de l'AEAT:

 • Codi de sol·licitud del certificat prèviament obtingut en Internet
 • Amb caràcter general, la documentació següent:

 

 1. Documentació relativa a l'entitat:
 • Societats mercantils i altres persones jurídiques la inscripció de les quals sigui obligatòria en el Registre Mercantil: certificat del Registre Mercantil relatiu a les dades de constitució i personalitat jurídica d'aquestes.
 • Associacions: si estan inscrites, han d'aportar el certificat del registre d'associacions. En cas contrari, l'acta fundacional, els estatuts i el nomenament de president acreditat mitjançant llibre d'actes o certificació expedida pel secretari.
 • Fundacions: certificat del registre de fundacions amb les dades d'inscripció i del patronat (és necessària la signatura de tots). Si el patronat apodera o delega la seva capacitat per obtenir el certificat electrònic, ho ha de fer en poder notarial.
 • Cooperatives: certificat del registre de cooperatives juntament amb les dades d'inscripció i del Consell Rector (hi signaran tots, tret que hagin acordat atorgar la representació al president).
 • Societats civils i altres persones jurídiques: document públic que n'acrediti la constitució de fefaentment.
 • Persones jurídiques no residents: han d'aoprtar còpia legalitzada dels documents indicats anteriorment, si no estan atorgats a Espanya, en què consti la postil·la de l'Haia traduïda, si escau, per un traductor oficial.

 

 1. Documentació relativa al representant:
 • Si el sol·licitant és administrador o representant legal del subjecte a inscripció registral: certificat del registre corresponent relatiu al seu nomenament i vigència del seu càrrec. Aquest certificat ha d'haver estat expedit durant els deu dies anteriors a la data de sol·licitud del certificat electrònic de persona jurídica per a l'àmbit tributari, termini que començarà a comptar des de l'endemà de la data d'expedició, sense computar dissabtes, diumenges i dies festius.
 • Si el representant legal és una entitat jurídica, la certificació ha d'assenyalar la persona física que el representa al seu torn.
 • Supòsits més freqüents de representació legal:
  • Administrador únic: se li atribueixen de manera exclusiva les facultats de representació de la societat. S'ha d'identificar mitjançant el DNI o passaport i ha de signar el contracte amb la FNMT.
  • Administradors mancomunats: es presenten diversos administradors que han d'actuar conjuntament i tots han de signar el contracte amb la FNMT.
  • Administradors solidaris: estarà format per diversos administradors, els quals tenen de manera individualitzada les facultats pròpies de representant, i cadascun pot actuar independentment dels altres. Pot signat qualsevol d'ells.
  • Consell d'administració: el poder de representació propi correspon al Consell que ha d'actuar col·legiadament. No obstant això, els estatuts poden atribuir, a més, el poder de representació a un o diversos membres del Consell a títol individual o conjunt, que ha de constar inscrit al Registre Mercantil.
 • En el supòsit de representació voluntària, és necessari poder notarial que contingui expressament autorització per sol·licitar el certificat electrònic.

1.11 Com cal accedir amb Cl@ve Vuelve al inicio de la página

Cl@ve és un sistema orientat a unificar i a simplificar l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. El seu objectiu principal és que el ciutadà es pugui identificar davant de l’Administració mitjançant claus prèviament concertades (usuari més contrasenya), sense haver de recordar claus diferents per accedir als diferents serveis, així com facilitant l’ús dels certificats en no vincular l’ús a la utilització de dispositius maquinari ni a la instal·lació de cap programari.

 

1.12 Com cal registrar-se a Cl@ve Vuelve al inicio de la página

Per accedir amb cl@ve a la seu electrònica de la DGOJ, s’ha de registrar en el sistema Cl@ve mitjançant un registre de nivell avançat. Per fer-ho, és imprescindible registrar-se de manera presencial a qualsevol oficina de la Seguretat Social, de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, del Servei Públic d’Ocupació o de les delegacions del Govern, o bé utilitzar el certificat digital o DNI electrònic al servei de registre del web de Cl@ve. (http://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html)

El ciutadà usuari dels serveis d’administració electrònica pot tirar el mètode d’identificació que vol utilitzar entre els disponibles per al nivell d’assegurament que requereix l’aplicació.

En concret, per validar-se a la seu electrònica de la DGOJ, està disponible l’ús de claus concertades mitjançant Cl@ve Cl@ve Permanente

Cl@ve permanente: és un sistema d’autenticació dissenyat per a persones que necessiten accedir amb freqüència als serveis electrònics de l’Administració. Es basa en l’ús d’un codi d’usuari, el DNI o el NIE i una contrasenya que s’estableix en el procés d’activació i que només ha de ser coneguda per vostè. Per accedir al procés d’activació cal que prèviament s’hagi registrat en el sistema.

Per als serveis d’administració electrònica que requereixin un nivell de seguretat elevat, el sistema reforça l’autenticació amb la sol·licitud d’introducció d’un codi numèric d’un sol ús (one time password, OTP) que s’envia prèviament per missatge SMS al telèfon mòbil.

Pot obtenir informació més detallada sobre les opcions disponibles actualment i tot el relatiu a Cl@ve a través de l’enllaç següent: http://clave.gob.es

 

 

 1. REGISTRE PRESENCIAL Torna al començament de la pàgina

Si no es disposa d'un certificat electrònic, una vegada emplenat el formulari, adjuntats els arxius corresponents i confirmada la sol·licitud de presentació, s'ha d'obtenir un imprès oficial de la sol·licitud, que un cop imprès s'haurà de signar per poder presentar-lo a un registre administratiu físic, i aquest mètode és tan vàlid com el registre electrònic.

A tots els efectes, la documentació presentada per Seu electrònica té la mateixa validesa que si s'hagués registrat electrònicament i la resta de la tramitació és electrònica, i l'interessat pot ser notificat en Seu o pot consultar-hi l'estat dels tràmits.

Cal recordar que el document imprès per a la seva presentació presencial és un resum de la sol·licitud, el qual no conté informació rellevant de la sol·licitud tret de la identificació de l'interessat, la del representant (si n'hi ha) i una altra informació de contacte general.

Així doncs, es pot emplenar la sol·licitud a la Seu electrònica, imprimir el document oficial per a la seva presentació per registre, signar-lo i presentar-lo a qualsevol dels registres administratius habilitats.

La normativa bàsica que regula els registres administratius és la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu Comú (LRJ-PAC) i, a més a més, en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat el Reial decret 772/1999, de 7 de maig, pel qual es regula la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant de l'Administració General de l'Estat, l'expedició de còpies de documents i la devolució d'originals i el règim de les oficines d'inscripcions.

 

2.1 Quins són les oficines d'inscripcions Torna al començament de la pàgina

El ciutadà, quan s'adreci a qualsevol administració, pot utilitzar els llocs següents per presentar les sol·licituds, els escrits i les comunicacions, i és imprescindible que a la sol·licitud de presentació aparegui la data de recepció a l'organisme públic corresponent:

 • Els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyin a l'Administració General de l'Estat
 • Els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyin a les administracions de qualsevol comunitat autònoma
 • Els registres de les entitats locals que hagin subscrit el conveni de col·laboració oportú (els convenis de "finestreta única").
 • A les oficines de Correos, en la forma que s'estableixi reglamentàriament.
 • A les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 • A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques actualitza i publica la relació de les oficines d'inscripcions de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics.