Rexistro de solicitudes na sede electrónica da DXOX

A presentación da maioría dos procedementos a través da sede electrónica da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo (DXOX) esixe o rexistro da solicitude, xa sexa en forma electrónica ou ben en forma presencial.

Neste último caso, o resto da tramitación segue sendo electrónica, podendo ser notificado o solicitante a través da sede electrónica ou consultar o estado das súas solicitudes na mesma sede.

A continuación explícanse as dúas formas de rexistro das solicitudes e os elementos necesarios.

 

 1. REXISTRO ELECTRÓNICO

 

 1. REXISTRO PRESENCIAL.

 

 

 1. REXISTRO ELECTRÓNICO Volve ao comezo da páxina

Para realizar o rexistro da solicitude a través da sede electrónica é necesario dispoñer dun certificado electrónico emitido por unha autoridade de certificación recoñecida. Pode descargase a relación de entidades recoñecidas ou consultala na páxina web da Secretaría de Estado de Administracións Públicas

Dependendo de quen realizará o rexistro electrónico, poderanse empregar os seguintes tipos de certificados:

 • no caso de que sexa unha persoa física, se se posúe o DNI electrónico ou un certificado electrónico doutra autoridade de certificación recoñecida.
 • no caso de tratarse dunha persoa xurídica, certificado de persoa xurídica emitido a nome do responsable legal da entidade solicitante.

En ambos os dous casos, o valor do NIF presente nos dous tipos de certificados mencionados, deberá ser o mesmo que o utilizado no campo dedicado ao representante da entidade solicitante.

 

1.1 Que é un certificado electrónico Volve ao comezo da páxina

O certificado electrónico é un documento asinado electronicamente por unha entidade con capacidade para iso, que permite identificar persoas físicas, xurídicas e entidades sen personalidade xurídica.

Os certificados poden presentarse en distintos formatos, xa sexa en tarxeta (certificados hardware) como o DNI electrónico (DNIe) ou en formato software, como os emitidos pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT), incluíndo neste caso os "certificados na nube"  proporcionados a través do sistema Cl@ve.

1.2 Pasos para obter un certificado Volve ao comezo da páxina

Os pasos básicos para obter o certificado electrónico, e que se desenvolverán posteriormente, son:

 1. Solicitude por Internet ante unha Autoridade de Certificación (AC). Neste paso obtense o "Código de solicitude". Imprímao.
 2. Comparecencia do solicitante ante unha oficina de Registro Autorizada. Achegarase o código de solicitude anterior xunto coa documentación correspondente.
 3. No seu caso, descarga do certificado electrónico dende o mesmo ordenador utilizado para a solicitude ou obtención do cartón correspondente ou capacidade de uso do certificado na nube.

1.3 Quen pode solicitar un certificado? Volve ao comezo da páxina

Persoas Físicas maiores de idade que posúan NIF (non hai posibilidade de expedir certificados a representantes de persoas físicas). Só poden ter un certificado en vigor emitido ao seu nome, salvo que sexan de distintas entidades emisoras. A solicitude dun novo cos mesmos datos, revoga o anterior, quedando este inoperativo.

Tamén poderán obter un certificado aquelas persoas estranxeiras (sen necesidade de residir en territorio español) e que posúan un Número de Identificación de Estranxeiros (NIE) ou no caso de que sexan cidadáns comunitarios e non teñan a tarxeta de residencia, co Certificado de Rexistro de Cidadáns da Unión e o seu Pasaporte

Persoas Xurídicas con NIF definitivo. Poderán ter emitidos e en vigor, tantos certificados como representantes legais ou voluntarios teñan, sempre que estes últimos acheguen un poder bastante con mandato especial e expreso para os efectos da solicitude do certificado electrónico.

 

1.4 Obtención do certificado Volve ao comezo da páxina

En primeiro lugar é preciso solicitar o certificado electrónico por Internet dende o sitio web dunha Autoridade de certificación (AC). Realizada a solicitude, o solicitante acreditará a súa identidade comparecendo ante algunha das oficinas de rexistro (Autoridades de Rexistro) habilitadas pola AC co código de solicitude e a documentación que se requira en cada caso. Por último, dende o mesmo ordenador dende o que se solicitou, se descarga o certificado por Internet (para certificados software e non de tarxeta).

Para operar coa DXOX en https://sede.ordenacionjuego.gob.es pódese consultar a lista de Autoridades de certificación acreditadas.

Así mesmo, no sitio web de cada AC, encontraranse as oficinas de rexistro admitidas por cada unha delas, o procedemento de obtención, renovación, revogación, prazos, etc. do certificado electrónico.

 

1.5 Instalación do certificado Volve ao comezo da páxina

Emitido un certificado pola AC instalarase no navegador do noso ordenador. Cando se trata dun certificado na nube ou hardware, non será necesario instalalo no navegador, tendo que utilizar un lector de cartóns neste último caso.

No caso de ter un certificado electrónico en formato software é recomendable exportalo a un dispositivo USB ou outro medio de almacenamento para ter unha copia de seguridade. Tamén pode exportarse para simultanear o seu uso noutros equipos ou navegadores.

 

1.6 Período de validez do certificado Volve ao comezo da páxina

É diferente dependendo do tipo de certificado, do ámbito do seu uso e da AC que o emita. Un certificado de persoa xurídica para o ámbito tributario emitido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT) ten un período de validez de 2 anos e de 3 para unha persoa física. Expirado o período de validez, caduca e deixa de estar operativo.

 

1.7 Renovar un certificado Volve ao comezo da páxina

A renovación debe realizarse con antelación á data de caducidade deste, non sendo necesario de novo acudir á oficina de rexistro. Pode renovarse dende 60 días antes da súa data de caducidade.

 

1.8 Revogar un certificado Volve ao comezo da páxina

A revogación consiste en anular a validez do certificado antes da súa caducidade en caso de perda ou sospeita de que o certificado fose copiado por persoas estrañas.

 

1.9 Eliminar un certificado Volve ao comezo da páxina

Consiste en eliminar o certificado do navegador ou dunha tarxeta criptográfica. Realizada esta operación non se poderá usar este salvo que se fixese copia de seguridade (só no caso de certificado en formato software). Non é posible realizar copia de seguridade dun certificado en tarxeta.

 

1.10 Que documentación necesito para acreditar a identidade? Volve ao comezo da páxina

Cada AC establece a documentación que debe de presentarse para acreditar a identidade e que se encontra publicada no sitio web de cada unha delas. A continuación indícanse os documentos que deben de presentarse para obter o certificado electrónico da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT)

 

1.10.1 Persoa física Volve ao comezo da páxina

As persoas físicas acudirán ás oficinas de acreditación coa seguinte documentación:

 • Código de solicitude do Certificado previamente obtido en Internet
 • DNI ou tarxeta de residencia (NIE) para os cidadáns extracomunitarios. Ver apartado 1.10.1.1
 • Os cidadáns comunitarios que non teñan a tarxeta de residencia, presentasen o "Certificado de Rexistro de Cidadáns da Unión e o seu Pasaporte"

 

O rexistro físico para a obtención do certificado poderá realizalo en:

España:

Nas Oficinas que pode encontrar a través do servizo de localización das OFICINAS MÁIS PRÓXIMAS da FNMT,

Entre as oficinas de Registro están dispoñibles as oficinas da Seguridade Social e as Delegacións e Administracións da AEAT. Estas últimas pode consultalas directamente no seguinte enlace. Delegacións e Administracións da AEAT

 

No estranxeiro

Nas OFICINAS CONSULARES DE CARREIRA de España no estranxeiro, non sendo posible nos rexistros aduaneiros.

No caso de rexistrarse nunha oficina consular, e co fin de axilizar os trámites, pode solicitar a propia Oficina Consular, que envíe unha copia do contrato escanear ao enderezo registroceres@fnmt.es. O envío desta copia non exime de enviar o contrato orixinal á FNMT - RCM, tal e como está establecido nos procedementos correspondentes.

Nesta conta non se tratará ningún asunto que non estea relacionado coa emisión de certificados solicitados nos consulados.

AVISO IMPORTANTE: Non se poderán rexistrar certificados de persoa xurídica nas Oficinas Consulares de carreira de España no estranxeiro.

 

1.10.1.1 NIE (NIE) Volve ao comezo da páxina

Os estranxeiros que, polos seus intereses económicos, profesionais ou sociais, se relacionen con España, serán dotados, para os efectos de identificación, dun número persoal, único e exclusivo, de carácter secuencial.

O número persoal será o identificador do estranxeiro, que deberá figurar en todos os documentos que se lle expidan ou tramiten, así como as dilixencias que se estampen na súa tarxeta de identidade ou pasaporte.

Para a asignación de NIE por razón de intereses económicos, profesionais ou sociais, admitiranse as seguintes solicitudes:

 1. As presentadas en España persoalmente polo interesado,
 2. As presentadas en España a través de representante,
 3. As que se presenten nas Representacións Diplomáticas ou Oficinas Consulares españolas situadas no país de residencia do solicitante, correspondentes á súa demarcación de residencia.

 

Para a asignación do citado número deberán achegar os seguintes documentos:

 • Impreso-solicitude normalizado (EX-15), debidamente cumplimentar e asinado polo estranxeiro.
 • Orixinal e copia do pasaporte completo, ou documento de identidade, ou título de viaxe ou cédula de inscrición en vigor.
 • Comunicación das causas económicas, profesionais ou sociais que xustifican a solicitude.
 • Cando sexa solicitado a través dun representante, este acreditará contar con poder abondo no que conste de forma expresa que se lle faculta para presentar tal solicitude.

 

Nota importante: todo documento público estranxeiro non comunitario deberá previamente ser legalizado e, en caso necesario, deberá estar traducido ao castelán ou lingua cooficial do territorio onde se presente a solicitude. Para obter información a este respecto, pode consultar a folla informativa da Secretaría Xeral de Inmigración e Emigración.

 

1.10.2 Persoa xurídica Volve ao comezo da páxina

Actualmente a FNMT-RCM expide certificados electrónicos de persoa xurídica recoñecidos no ámbito tributario. Polo tanto, a operación de rexistro para este tipo de certificados tan só pódese realizar nas oficinas da Axencia Estatal de Administración Tributaria ou da Comunidade Foral de Navarra coa que esta teña subscrito un acordo para a emisión destes certificados. Para ampliar información e obter un certificado de persoa xurídica: Sede electrónica da FNMT e na páxina web da AEAT

Non se poderán rexistrar certificados de persoa xurídica nas Oficinas Consulares de carreira de España no estranxeiro

En relación co certificado electrónico de persoas xurídicas, comprobarase que a entidade está legalmente constituída, que non se extinguiu e que o seu representante legal/apoderado para o efecto, ten o seu cargo en vigor e é quen di ser.

O representante legal ou representante voluntario con poder bastante con mandato especial e expreso para os efectos da solicitude do certificado electrónico COMPARECERÁ en calquera oficina da AEAT, identificarase e acreditará coa documentación da entidade ter capacidade para solicitar o certificado electrónico e asinar o contrato coa FNMT.

Se non o desexa ou non pode comparecer, ese mesmo representante legal/apoderado pode asinar ante notario o contrato coa FNMT e unha vez que o notario estende unha dilixencia de lexitimación de sinatura, debe facela chegar á AEAT xunto co resto da documentación.

O representante legal ou voluntario presentará nas oficinas da AEAT:

 • Código de solicitude do Certificado previamente obtido en Internet
 • Con carácter xeral, a seguinte documentación:

 

 1. Documentación relativa á entidade:
 • Sociedades mercantís e demais persoas xurídicas cuxa inscrición sexa obrigatoria no Rexistro Mercantil: certificado do Rexistro Mercantil relativo aos datos de constitución e personalidade xurídica destas.
 • Asociacións: se están inscritas, achegarán o certificado do rexistro de asociacións. No caso contrario, a acta fundacional, estatutos e nomeamento de presidente acreditado mediante libro de actas ou certificación expedida polo secretario.
 • Fundacións: certificado do rexistro de fundacións cos datos de inscrición e do padroado (precísase a sinatura de todos). Se o padroado apodera ou delega a súa capacidade para obter o certificado electrónico, farao en poder notarial.
 • Cooperativas: certificado do rexistro de cooperativas xunto cos datos de inscrición e do Consello Reitor (asinarán todos, salvo que acordasen outorgar a representación ao presidente).
 • Sociedades civís e demais persoas xurídicas: documento público que acredite a súa constitución de xeito fidedigno.
 • Persoas xurídicas non-residentes: achegarán copia legalizada dos documentos indicados anteriormente se non estivesen outorgados en España, na que conste a apostila da Haia, traducida, no seu caso, por un tradutor oficial.

 

 1. Documentación relativa ao representante:
 • Se o solicitante é administrador ou representante legal do suxeito a inscrición rexistral: certificado do rexistro correspondente relativo ao seu nomeamento e vixencia do seu cargo. Este certificado deberá ter sido expedido durante os dez días anteriores á data de solicitude do certificado electrónico de persoa xurídica para o ámbito tributario, prazo que comezará a contar dende o día seguinte ao da data de expedición, sen computar sábados, domingos e festivos.
 • Se o representante legal é unha entidade xurídica a certificación deberá sinalar a persoa física que á súa vez o representa.
 • Supostos máis frecuentes de representación legal:
  • Administrador único: atribúeselle de modo exclusivo as facultades de representación da sociedade. Identificarase mediante o DNI ou pasaporte e asinará o contrato coa FNMT.
  • Administradores mancomunados: concorren varios administradores que deben actuar conxuntamente e todos deben asinar o contrato coa FNMT.
  • Administradores solidarios: estará formado por varios administradores, os cales deteñen de xeito individualizado as facultades propias de representante, podendo actuar cada un deles independentemente dos demais. Pode asinar calquera deles.
  • Consello de administración: o poder de representación propio corresponde ao Consello que actuará colexiadamente. Non obstante, os estatutos poderán atribuír, ademais, o poder de representación a un ou varios membros do Consello a título individual ou conxunto, debendo constar inscrito no Rexistro Mercantil.
 • No suposto de representación voluntaria, é preciso poder notarial que conteña expresamente autorización para solicitar o certificado electrónico.

 

1.11 Como acceder con Cl@ve Vuelve al inicio de la página

Cl@ve é un sistema orientado a unificar e simplificar o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. O seu obxectivo principal é que o cidadán poida identificarse ante a Administración mediante claves previamente concertadas (usuario máis contrasinal), sen ter que recordar claves diferentes para acceder aos distintos servizos, así como facilitar o uso dos certificados ao non vincular o seu uso á utilización de dispositivos de soporte físico nin á instalación de ningún soporte lóxico.

 

1.12 Como rexistrarse en Cl@ve Vuelve al inicio de la página

Para acceder con cl@ve á Sede Electrónica da DGOJ, deberá rexistrarse no sistema Cl@ve mediante un rexistro de nivel avanzado. Para iso, é imprescindible rexistrarse de forma presencial en calquera oficina da Seguridade Social, da Axencia Estatal da Administración Tributaria, do Servizo Público de Emprego ou das delegacións do Goberno, ou utilizar o certificado dixital ou DNI electrónico no servizo de rexistro da web de Cl@ve. (http://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html)

O cidadán usuario dos servizos de Administración electrónica pode escoller o método de identificación que desexa usar entre os dispoñibles para o nivel de aseguramento requirido pola aplicación.

En concreto, para validarse na Sede Electrónica da DGOJ, está dispoñible o uso de claves concertadas mediante Cl@ve permanente

Cl@ve permanente: É un sistema de autenticación deseñado para persoas que necesitan acceder frecuentemente aos servizos electrónicos da Administración. Baséase no uso dun código de usuario, o seu DNI ou NIE, e dun contrasinal que se establece no proceso de activación e que só debe coñecer vostede. Para acceder ao proceso de activación, é necesario que se rexistre previamente no sistema.

Para os servizos de Administración electrónica que requiran un nivel de seguridade elevado, o sistema reforza a autenticación coa solicitude de introdución dun código numérico dun só uso (One Time Password, OTP) que se envía previamente por mensaxe SMS ao teu teléfono móbil.

Pode obter información máis detallada sobre as opcións dispoñibles actualmente, e todo o relativo a cl@ve, a través da seguinte ligazón: http://clave.gob.es

 

 

 1. REXISTRO PRESENCIAL Volve ao comezo da páxina

Se non dispón dun certificado electrónico, unha vez cumprido o formulario, achegados os arquivos correspondentes e confirmada a solicitude de presentación, obterase un impreso oficial da solicitude, que unha vez imprimido deberá ser asinado para poder presentalo nun rexistro administrativo físico, sendo este método igualmente válido que o rexistro electrónico.

Para todos os efectos, a documentación presentada por sede electrónica ten a mesma validez que se se tivese rexistrado electronicamente e o resto da tramitación é electrónica, podendo ser notificado o interesado en sede ou consultar o estado dos seus trámites nesta.

É necesario recordar que o documento imprimido para a súa presentación presencial é un resumo da solicitude, non contendo información relevante da solicitude máis que a identificación do interesado, do representante (se o houbese) e outra información de contacto xeral.

Poderase pois, encher a solicitude na sede electrónica, imprimir o documento oficial para a súa presentación por rexistro, asinalo e presentalo en calquera dos rexistros administrativos habilitados.

A normativa básica que regula os rexistros administrativos é Lei 30/92 de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRX-PAC) e ademais, no ámbito da Administración Xeral do Estado o Real decreto 772/1999, do 7 de maio, polo que se regula a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións ante a Administración Xeral do Estado, a expedición de copias de documentos e devolución de orixinais e o réxime das oficinas de rexistro.

 

2.1 Cales son as oficinas de rexistro Volve ao comezo da páxina

O cidadán, cando se dirixa a calquera administración pode utilizar os seguintes lugares para presentar as súas solicitudes, escritos e comunicacións, sendo imprescindible que na solicitude de presentación apareza a data de recepción no organismo público correspondente:

 • Os rexistros de calquera órgano administrativo que pertenza á Administración Xeral do Estado
 • Os rexistros de calquera órgano administrativo que pertenzan ás Administracións de calquera Comunidade Autónoma
 • Os rexistros das Entidades Locais que subscribisen o oportuno Convenio de colaboración (os convenios de "Xanela Única").
 • Nas oficinas de Correos, na forma que regulamentariamente se estableza.
 • Nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro.
 • En calquera outro que establezan as disposicións vixentes.

O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas actualizada e publica a relación das oficinas de rexistro da Administración Xeral do Estado e dos seus Organismos públicos.