Intrucións relativas ao requirimento de información

INSTRUCIÓNS RELATIVAS AO REQUIRIMENTO DE INFORMACIÓN

O requirimento de información remitido dende a Dirección Xeral de Ordenación do xogo indica que debe achegar a seguinte información.

  1. O Plan de Calidade dos procesos de extracción de datos executado.
  2. Rectificación dos datos do SCI incorrectos.
  3. Nova extracción de datos en formato Excel, no caso de que haxa circunstancias que fagan imposible ou moi difícil a rectificación dos datos incorrectos do SCI

Isto tradúcese na presentación antes do 31 de decembro con carácter obrigatorio de:

  1. O Plan de Calidade dos procesos de extracción de datos executado. (Non existe modelo, cada operador entregará o plan de calidade que realizase).
  2. Declaración de se realizou a rectificación dos datos do SCI. (Non existe modelo, cada operador pode realizar a declaración como estime oportuno).

Ademais se o operador declarou que rexenerou os datos rectificando ou substituíndo os datos do SCI, durante xaneiro de 2014 se abrirá un período de comprobación da calidade dos datos do 2012 e 2013. No suposto de que persistan as incidencias comunicaráselle a obriga de realizar a extracción dos datos en formato Excel correspondentes ás operacións dende o inicio de actividade ata o 31 de decembro de 2013.

Se o operador declarou imposibilidade de realizar a rectificación dos datos do SCI, queda automaticamente obrigado a realizar a extracción dos datos en formato Excel sendo o prazo máximo da entrega de 15 días a contar dende o 1 de xaneiro de 2014.

Para a extracción de datos existen dous modelos que poden descargar premendo as seguintes ligazóns:  Modelo Operador_RU_Año.xlsx  |  Modelo Operador_CJ_Año.xlsx

Podes baixar as instrucións para a súa cumprimentación

Tamén pode solicitar os modelos a través da caixa de correo de soporte á monitorización (dgoj.supervmonitorizacion@hacienda.gob.es). Poñeranse a disposición dos operadores tan pronto como sexa posible.

Toda a información arriba descrita pode ser presentada a través do Rexistro presencial ou ben na sede electrónica.

 

INSTRUCIÓNS RELATIVAS Á PRESENTACIÓN EN SEDE ELECTRÓNICA

A través da sede electrónica habilitouse o seguinte trámite:

SEDE:  https://sede.ordenacionjuego.gob.es

  • SECCIÓN: Procedementos e Servizos Electrónicos -> Para o operador  -> Obrigas de comunicacións do operador -> Información non periódica

PROCEDEMENTO Plan de calidade do SCI

Neste trámite pode presentar por separado ou conxuntamente os tres tipos de información.

Para ilustrar o seu funcionamento imos proporcionar varios exemplos.

  • Exemplo 1 (  Solicitude con Plan de calidade + Declaración + Extracción do 2012 - Solicitude coa extracción do 2103)

O día 26 de decembro o operador presenta o plan de calidade, a declaración de que non é posible realizar a rexeneración dos datos do SCI e a extracción de datos correspondente ao ano 2012.
A extracción de datos do 2013 presentaraa nunha solicitude posterior.

  • Exemplo 2. (Solicitude con Plan de calidade + Solicitude con Declaración)

O día 10 de decembro presenta  o plan de calidade
O día 28 de decembro presenta a declaración indicando que se rexeneraron os datos do SCI.
Xa non é necesario presentar nada máis, salvo que se lle indique dende a DXOX que se require unha extracción tras o período de comprobación.

  • Exemplo 3. (Solicitude con Plan de calidade - Solicitude con Declaración - Solicitude con extracción de datos)

O día 26 de decembro presenta o plan de calidade
O día 30 de decembro presenta a declaración indicando que non se poden rexenerar os datos do SCI.
O día 7 de xaneiro presenta a extracción dos datos do 2102 e 2013